Organisatie & Beleid

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)  is uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat en draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot en energietransitie in Nederland.
Zij borgt dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen.

De NEa is een agentschap, met een bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het ministerie  van Economische Zaken en Klimaat is eigenaar van de NEa en opdrachtgever voor de uitvoering van het EU ETS. Tevens is de NEa, in opdracht van EZK, toezichthouder voor het Besluit conformiteitbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

In opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is de NEa verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving Energie voor Vervoer. Zo dragen wij bij aan de uitvoering van het klimaat- en hernieuwbare energiebeleid.

Maatregelen waarbinnen de NEa haar taken uitvoert, zijn onder andere:

De NEa voert taken uit als:

  • Verlenen en actualiseren van emissievergunningen;
  • Toewijzen en verlenen van emissierechten;
  • Beheren van de registers voor EV en EU ETS;
  • Veiler van emissierechten;
  • Toezicht houden op de naleving van wetten en regels;
  • Advisering in beleid rond wet- en regelgeving.