Nalevingsstrategie (NLS) van de NEa

De nalevingsstrategie (NLS) van de NEa vormt het beleid van de NEa waarmee zij wil bereiken dat de doelgroep haar verplichtingen nakomt. Het gaat hierbij om verplichtingen die zijn vastgelegd in de wet- en  regelgeving waar de NEa op toeziet. De doelgroep bestaat uit alle bedrijven (ETS, ETS luchtvaartverplichtingen energie voor vervoer, inboeken hernieuwbare energie) die deze wet- en regelgeving moet naleven.

De NEa geeft met de NLS invulling aan de 6 principes van toezicht zoals die geformuleerd zijn in de rijksbrede visie op toezicht ‘Minder last, meer effect '. Goed toezicht is:

  1. Selectief
  2. Slagvaardig
  3. Samenwerkend
  4. Onafhankelijk
  5. Transparant
  6. Professioneel

Om naleving te bereiken gebruikt de NEa niet alleen toezicht en handhavingsmiddelen, maar ligt ook een sterke nadruk op preventie. Daarnaast reflecteert de NEa over de onderwerpen waar de NEa zich mee bezig houdt. In de NLS komen de verschillende werkzaamheden samen die de NEa hiervoor uitvoert. Deze samenhang is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Tabel Nalevingsstrategie

Doelgroepanalyse

Het startpunt van de NLS is een doelgroepanalyse. Daarbij maakt de NEa een inschatting van de naleving per onderdeel van de wet- en regelgeving. Vervolgens wordt bepaald in welke mate wordt ingezet op preventie, op toezicht en op reflectie. Dit gebeurt niet per se na elkaar, maar zal meestal tegelijk plaats vinden. Op deze wijze ontstaat er een effectieve aanpak.

Preventie

Het voorkomen van overtredingen is een belangrijk onderdeel van de NEa-nalevingsstrategie. Hierbij zet de NEa stevig in op voorlichting, advisering en ondersteuning en stemt daarbij de inhoud en vorm af op de bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de Helpdesk NEa, de netwerkdagen en het NEa-loket voor emissiehandel.

Toezicht

Om te kunnen vaststellen of bedrijven de regelgeving naleven, is het uitvoeren van toezicht op ETS en Energie voor Vervoer in de vorm van inspecties en controles noodzakelijk. NEa voert haar toezicht risico-gestuurd uit en probeert daarbij zoveel als mogelijk de toezichtlast voor bedrijven te beperken. Dit betekent dat de NEa de beschikbare informatie zelf analyseert en reageert op signalen. Daarbij gebruikt zij een risicomatrix, waarin de kans en het effect van een overtreding bepalend zijn voor de keuze bij welke bedrijven toezicht wordt gehouden.

Tabel Potentieel effect van overtredingen

Handhaving

Indien bij de uitvoering van toezicht een overtreding is geconstateerd kan de NEa overgaan tot handhaving ETS of handhaving Energie voor Vervoer. Hierbij maakt de NEa een afweging om te informeren, te waarschuwen, correctief in te grijpen en/of te bestraffen. Daarnaast kan de NEa gegevens in het register (van de jaarvracht, de jaarverplichting of een inboeking) herstellen met een ambtshalve vaststelling.

Het bestuur van de NEa zorgt voor de vereiste scheiding tussen toezicht- en handhavingswerkzaamheden. Hiervoor heeft zij uitgangspunten en gedragsregels vastgelegd voor de medewerkers die bij het onderzoek of de besluitvorming betrokken zijn.

Reflectieve functie

Reflecties uit het toezicht zijn bedoeld om het beleid, de politiek en het publiek te informeren over wat de NEa in de praktijk tegenkomt. Dit gaat over de volle breedte van de onderwerpen waar de NEa zich mee bezig houdt.