Over de NEa

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)  is uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat en draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot en energietransitie in Nederland.
Zij borgt dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen.

De NEa is een agentschap, met een bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het ministerie  van Economische Zaken en Klimaat is eigenaar van de NEa en opdrachtgever voor de uitvoering van het EU-ETS. Tevens is de NEa, in opdracht van EZK, toezichthouder voor het Besluit conformiteitbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

In opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is de NEa verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving Energie voor Vervoer. Zo dragen wij bij aan de uitvoering van het klimaat- en hernieuwbare energiebeleid.

Maatregelen waarbinnen de NEa haar taken uitvoert, zijn onder andere:

De NEa voert taken uit als:

  • Verlenen en actualiseren van emissievergunningen;
  • Toewijzen en verlenen van emissierechten;
  • Beheren van de registers voor EV en EU ETS;
  • Veiler van emissierechten;
  • Toezicht houden op de naleving van wetten en regels;
  • Advisering in beleid rond wet- en regelgeving.

Missie en visie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) borgt als onafhankelijke autoriteit een betrouwbare uitvoering van (markt)instrumenten ten behoeve van klimaatbeleid. De NEa kiest consequent voor een aanpak die rust op drie pijlers:

Informeren en faciliteren - De NEa ondersteunt bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen voor het naleven van hun verplichtingen.

Controleren en handhaven - De NEa toetst of bedrijven hun verplichtingen naleven en treedt wanneer nodig handhavend op.

Rapporteren en adviseren - De NEa benut haar kennis en ervaring om als onafhankelijke autoriteit de overheid over behaalde resultaten, uitvoeringsconsequenties en relevante ontwikkelingen te informeren.

©NEa

Organisatie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is gevestigd in Den Haag en telt ongeveer 60 medewerkers. De NEa heeft de status van baten-lastendienst (agentschap). Sinds 1 januari 2012 is het bestuur van de NEa een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). 

De NEa heeft binnen de organisatie de volgende domeinen:

Bestuur

De NEa voert verschillende wettelijke taken uit. Het bestuur van de NEa neemt de besluiten die met deze taken samenhangen, zoals de vergunnings- en sanctiebesluiten. Het bestuur bestaat uit drie leden die door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zijn benoemd.

Het bestuur van de NEa bestaat uit:

  • Mark Bressers - Directeur-bestuurder
  • Dorette Corbey (tot 1 juli 2020), Jolande Sap (vanaf 1 juli 2020)
  • Johan de Leeuw

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluiten die de NEa op grond van de Wet Milieubeheer (zowel op het gebied van het ETS als op het thema Energie voor vervoer) neemt. In een mandaatbesluit is vastgelegd dat de afdelingshoofden van de NEa in mandaat alle primaire besluiten namens het bestuur kunnen nemen binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Het bestuur houdt toezicht op de kwaliteit van de voorbereiding van die besluiten. Beschikkingen op bezwaar zijn in dat besluit niet gemandateerd. Het bestuur heeft daarnaast een adviserende rol in de voorbereiding van beeldbepalende NEa-producten.

Ontstaan & geschiedenis

Op 1 januari 2005 heeft het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) opgericht. De NEa kreeg de taak onafhankelijk toezicht te houden hoe bedrijven de wetten en regels van emissiehandel naleven.

Vanaf 2011 is de NEa daarnaast uitvoeringsorganisatie voor de wet- en regelgeving Hernieuwbare energie vervoer en Brandstoffen luchtverontreiniging. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen het ministerie van VROM) is samen met het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid. De NEa voert dit beleid uit.