Organisatie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de onafhankelijke nationale autoriteit voor de uitvoering van en het toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.

Deze marktinstrumenten zijn in Europese samenwerking ontwikkeld om de klimaatdoelstellingen van Europa te halen, vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs en aangescherpt in de Green Deal: minimaal 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en in 2050 Europa als 1e continent helemaal klimaatneutraal. De instrumenten zijn gericht op de vermindering van de CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van hernieuwbare energie in het vervoer.

Informeren, faciliteren en inspecteren 
De NEa is de uitvoerder en toezichthouder in Nederland van het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) voor de industrie en de regelgeving voor Energie voor Vervoer. We verlenen bijvoorbeeld vergunningen, faciliteren de handel in CO2-emissierechten en hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) en beheren het EU ETS-register en het Register Energie voor Vervoer. We inspecteren bij bedrijven en leggen zo nodig sancties op. Maar we ondersteunen ook met voorlichting en hulpmiddelen en geven zowel de markt als de overheid informatie en advies over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen.

Daarnaast is de NEa de uitvoerder van de nationale CO2-heffing en zien we toe op de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. 

De NEa werkt in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is een agentschap van EZK. Het bestuur is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).