Bezwaarprocedure NEa

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) neemt jaarlijks vele besluiten. Tegen vrijwel alle NEa-besluiten staat de mogelijkheid van bezwaar en van beroep open. Als er tegen een besluit bezwaar gemaakt kan worden, vermeldt de NEa dat onder het besluit.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de NEa? Indien u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken. De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor waaraan uw bezwaarschrift moet voldoen. Onder het besluit worden enkele instructies gegeven.

Procedure

Na ontvangst van uw bezwaar zal de NEa beoordelen of het bezwaarschrift ontvankelijk is. Indien dit het geval is zal het bestuur het besluit onder meer aan de hand van de ingebrachte bezwaren heroverwegen. De voorbereiding daarvan wordt bij voorkeur in handen gelegd van een NEa-medewerker die niet verantwoordelijk was voor de voorbereiding van het aangevochten besluit. Het NEa-bestuur staat garant voor een volledige, onbevooroordeelde heroverweging van het aangevochten besluit. De NEa kent geen adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de ambtenaren van de NEa zorgdragen voor een zorgvuldig verloop van de procedure en voor de hoorzitting. De hoorcommissie bestaat uit NEa-ambtenaren en soms maakt een lid van het NEa-bestuur deel uit van deze commissie.

Besluit op bezwaar

Het bestuur van de NEa zal op de grondslag van de ingebrachte bezwaren een besluit nemen. In het besluit op bezwaar zal het bestuur uitspreken of het bezwaarschrift ontvankelijk is, en zo ja, hoe de heroverweging uitvalt. Dit kan leiden tot een herroeping van het oorspronkelijke besluit, tot een wijziging daarvan of tot ongegrondverklaring van de bezwaren. Indien van toepassing, zal conform de Algemene wet bestuursrecht ook worden ingegaan op een eventueel verzoek tot vergoeding van gemaakte kosten.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit op bezwaar? Indien u belanghebbende bent, kunt u dan in beroep bij de bestuursrechter. Onder het besluit op bezwaar wordt vermeld hoe en waar u dat kunt doen.