Publicatie van boetes

Sinds 2019 publiceert de NEa haar besluiten tot oplegging van boetes.

Aanleiding

Het publiceren van opgelegde boetes is de laatste jaren een steeds gangbaarder onderdeel van de nalevingstrategie van Nederlandse toezichthouders. De NEa ziet meerwaarde in het publiek maken van haar boetebesluiten gelet op de algemene afschrikwekkende werking die uitgaat van het openbaar maken van boetebesluiten. Bedrijven komen hierdoor bijvoorbeeld te weten voor welke overtredingen boetes worden opgelegd en worden mogelijk gestimuleerd om hun eigen naleving op dat onderdeel nog eens te onderzoeken. Bevorderen van de naleving door ondertoezichtsgestelden heeft de voorkeur boven bestrijding van overtredingen door toezicht en handhaving. Verder dient openbaarmaking transparantie op dit vlak; er wordt door publicatie zichtbaar gemaakt dat de NEa als toezichthouder boetes oplegt wanneer wet- en regelgeving wordt overtreden.

Wijze van publicatie

De boetebesluiten zullen samengevat en geanonimiseerd op de NEa website worden geplaatst. Dit gebeurt wanneer de besluiten onherroepelijk zijn geworden en dus geen bezwaar of beroep meer tegen die besluiten kan worden ingesteld. Anonimisering zal inhouden dat geen gegevens worden vermeld die herleidbaar zijn tot de overtreder. Een besluit tot publicatie gaat vergezeld van de te publiceren tekst. De daadwerkelijke publicatie wordt echter twee weken aangehouden, zodat de overtreder de gelegenheid heeft aan de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening daartegen te vragen.

Welke boetebesluiten worden gepubliceerd?

De publicatie van zijn boetebesluiten ziet op zowel boetebesluiten in het kader van EU ETS wet- en regelgeving als van Energie voor Vervoer. Het gaat om besluiten en beslissingen op bezwaar die zijn genomen vanaf 1 januari 2019. Voor boetebesluiten met betrekking tot de inleverplicht van emissierechten geldt overigens reeds de verplichting om deze overtreders niet anoniem te vermelden in een overzicht in de Staatscourant.