Bestuur van de NEa

Het bestuur van de NEa is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dat betekent dat het bestuur overheidstaken uitvoert, en onafhankelijk van de politiek beslissingen neemt.

Taken

De NEa voert verschillende wettelijke taken uit. Het bestuur van de NEa neemt de besluiten die met deze taken samenhangen, zoals de vergunnings- en sanctiebesluiten.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden die door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zijn benoemd.

Het bestuur

Het bestuur van de NEa bestaat uit:

  • Dorette Corbey (voorzitter)
  • Ton Hoff

Verantwoordelijkheid bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluiten die de NEa op grond van de Wet Milieubeheer (zowel op het gebied van het ETS als op het thema Energie voor vervoer) neemt. In een mandaatbesluit is vastgelegd dat de directeur van de NEa (en diens plaatsvervanger) in mandaat alle primaire besluiten namens het bestuur kan nemen binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Het bestuur houdt toezicht op de kwaliteit van de voorbereiding van die besluiten. Beschikkingen op bezwaar zijn in dat besluit niet gemandateerd. Het bestuur heeft daarnaast een adviserende rol in de voorbereiding van beeldbepalende NEa-producten.