Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de Nederlandse Emissieautoriteit alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de Nederlandse Emissieautoriteit aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de NEa om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De Nederlandse Emissieautoriteit gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw gegevens ergens invult, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder meer van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op overheid.nl.