Privacy statement

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft de NEa een privacybeleid vastgesteld. Dit privacy statement is een samenvatting van dit beleid.

NEa Verwerkingenregister

De NEa houdt een register bij van al haar verwerkingen van persoonsgegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Indien gewenst kunt u dit opvragen. Zo kunt u controleren of de NEa uw gegevens gebruikt volgens de regels van de AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u, of met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt uw persoonsgegevens met de NEa als u contact met de NEa heeft of als u van de diensten van de NEa gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van computers of Burgerservicenummers. Het gaat om alle gegevens die in verband gebracht kunnen brengen worden met een persoon.

Privacy principes van de NEa

De NEa gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Daartoe heeft  zij de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

1. De NEa verwerkt alleen persoonsgegevens, als…
Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang.

2. De NEa stelt u als betrokkene centraal
Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties van gegevens zet de NEa het belang en de privacy risico’s van betrokkenen centraal De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

3. De NEa is transparant
De NEa beschikt over een Verwerkingenregister met daarin het doel en de grondslag van de persoonsgegevens. Indien gewenst kunt u dit opvragen.

4. De NEa waarborgt uw rechten
De NEa houdt, samen met u, uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij de NEa kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens.

5. De NEa is terughoudend in het verstrekken aan derden
De NEa neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Uitsluitend bij rechtmatigheid, stellen wij deze ter beschikking. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

6. De NEa beveiligt uw gegevens
De NEa neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt de NEa een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens beveiligd zijn.

De NEa gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. De NEa handelt naar:
ISO 27001 en 27002;
Baseline Informatiebeveiliging Rijk 2012 en 2017;
Aanwijzingen van de auteurs van de AVG;
Aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. De NEa toont haar principes aan
De NEa maakt voor iedereen zichtbaar dat zij zich houdt aan deze privacy principes. Belanghebbende  mag de NEa altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

8. Bewaartermijnen
De NEa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht.

Social media/externe platforms

De NEa maakt voor haar  digitale communicatie via internet en social media, gebruik van externe platforms, zoals Twitter en LinkedIn. De NEa vindt het belangrijk te melden dat zij geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. De NEa adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van de dienstverlening van de NEa zijn deze platforms niet noodzakelijk.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal. Het recht om:

  • te weten welke persoonsgegevens de NEa van u verwerkt (artikel 15 AVG).
  • uw persoonsgegevens te laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen (artikel 17 AVG).
  • uw persoonsgegevens beperkt te verwerken (artikel 18 AVG).
  • bezwaar te maken (artikel 21 AVG).

Functionaris Gegevensbescherming

Heeft u vragen over de wijze waarop de NEa uw gegevens verwerkt?  De NEa heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).

U kunt uw vraag stellen via PbFG@minez.nl of door een brief te sturen naar:
Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag