Inboeken Hernieuwbare energie voor Vervoer 2022-2030

Bedrijven die hernieuwbare energie leveren in Nederland, kunnen de leveringen registreren op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Zij ontvangen daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s). Deze registratie met als oogmerk om HBE’s te krijgen, wordt ‘inboeken’ genoemd.

Er zijn voorwaarden verbonden aan de in te boeken hernieuwbare energie en aan de inboekende bedrijven.

In te boeken hernieuwbare energie

Bedrijven kunnen de volgende soorten van hernieuwbare energie inboeken:

  • vloeibare biobrandstoffen die zijn geleverd aan de Nederlandse markt,
  • gasvormige biobrandstoffen die zijn geleverd aan vervoer in Nederland,
  • elektriciteit die is geleverd aan vervoer in Nederland, met uitzondering van spoorvoertuigen,
  • vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan vervoer in Nederland,
  • gasvormige hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan vervoer in Nederland.

Inboekende bedrijven

Om in te kunnen boeken, moeten bedrijven beschikken over een rekening met inboekfaciliteit in het REV. Bedrijven kunnen een rekening krijgen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De volgende bedrijven kunnen vloeibare biobrandstoffen en vloeibare hernieuwbare brandstoffen inboeken:

  • vergunninghouders accijnsgoederenplaats (AGP) voor minerale oliën,
  • vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde voor minerale oliën,
  • importeurs onder betaling van accijns, zoals gedefinieerd in de Wet op de accijns.

Bedrijven die gasvormige biobrandstoffen of elektriciteit leveren, kunnen inboeken als zij afnemer zijn in de zin van de Gaswet of Elektriciteitswet, met aansluitingen op het net en geschikte laadinfrastructuur.

Bedrijven kunnen gasvormige hernieuwbare brandstoffen inboeken als zij houder zijn van een Omgevingswetvergunning en waterstof aan vervoer leveren.

Inboektermijn

Bedrijven kunnen het hele jaar door hun geleverde hernieuwbare energie inboeken in het REV. De deadline voor het inboeken van leveringen in een kalenderjaar is 28 februari (in schrikkeljaren 29 februari) van het opvolgende jaar. Bedrijven die hun geleverde biobrandstof als dubbeltellend wensen in te boeken, kunnen tot 31 maart dubbeltellingsverklaringen opvoeren en koppelen aan hun inboekingen van biobrandstof.

Tijdlijn jaarafsluiting inboeken: 28 februari 2022, deadline inboekingen 2021; 31 maart 2022, deadline inboekverificatie; 1 april 2022, HBE’s boven spaarlimiet vervallen; medio april 2022, inboeken over 2022 mogelijk; 28 februari 2023, deadline inboekingen 2022, 31 maart 2023, deadline opvoeren dubbeltellingverklaring; 28 april, deadline inboekverificatie; 1 mei 2023, HBE’s boven spaarlimiet vervallen, ontvangen HBE’s uit inboekingen over januari-maart.

Ontvangen HBE's

Voor elke geleverde GJ hernieuwbare energie die wordt ingeboekt krijgt de inboeker één HBE. Een bedrijf krijgt na de inboeking van een levering direct het bijbehorende aantal HBE’s bijgeschreven op zijn rekening in het RegisterEnergie Vervoer (REV). Een inboeking waarvoor HBE’s zijn ontvangen is niet meer te wijzigen.
 

Voor bepaalde vormen van hernieuwbare energie e/o bestemmingen gelden bovendien bepaalde vermenigvuldigingsfactoren die er toe kunnen leiden dat één geleverde GJ hernieuwbare energie meer dan één HBE oplevert:

Voor hernieuwbare energie die is geleverd tussen 1 januari en 1 mei van een kalenderjaar en in diezelfde periode is ingeboekt, schrijft het REV de HBE’s niet direct bij. Dat gebeurt na 1 mei van dat jaar, nadat de jaarafsluiting van het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden.

De NEa kan de bijschrijving van HBE’s opschorten als het REV een afwijking van het inboekprofiel of andere onregelmatigheden constateert.

Inboekverificatie

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) moeten jaarlijks over een inboekverificatieverklaring beschikken. Hieruit blijkt of de ingeboekte hernieuwbare energie aan alle wettelijke vereisten voldoet. Als de inboekverificatie niet met goed gevolg is afgerond, verstrekt de inboeker een rapport van bevindingen. De verificateur verwerkt jaarlijks op uiterlijk 30 april de uitkomsten van de inboekverificatie over de inboekingen in het voorgaande kalenderjaar in het REV.

Jaarafsluiting inboeken

Het geheel van handelingen dat bedrijven, verificateurs en NEa in het begin van het kalenderjaar moeten uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke eisen, wordt de jaarafsluiting genoemd. HBE’s die niet gespaard mogen worden naar een volgend jaar, vervallen als sluitstuk van de jaarafsluiting.

Deelnemers aan de systematiek energie voor vervoer worden door de NEa geinformeerd over de jaarafsluiting, onder andere via een specifieke webpagina.

Controle inboekingen door de NEa

In aanvulling op de inboekverificateur voert ook de NEa periodieke controles op de inboekingen uit. Als sprake is van een onjuiste inboeking dan kan de NEa deze, tot 5 jaar na het kalenderjaar waarop de inboeking betrekking heeft, corrigeren (ambtshalve vaststellen).