Garanties van Oorsprong in het EU ETS

Vanaf 1 januari 2022 kunt u binnen het EU ETS Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor gecertificeerd groen gas gebruiken. De NEa is op dit moment bezig met de implementatie. 

Het gebruik van GvO’s in het ETS is mogelijk door een aanpassing in de Europese monitorings- en rapportageverordening (MRV), in december 2020. De geconsolideerde versie van de MRV vindt u hier. De wijziging is beschreven in artikel 39, paragraaf 3 en 4. 

De regeling vindt u hier.

Bewijs vervanging aardgas door biogas

Met de wijziging van de MRV wordt het mogelijk om met GvO’s voor groen gas aan te tonen dat een deel van het aardgas dat uw installatie verbruikt is vervangen door biogas. De verandering is van toepassing vanaf 1 januari 2022. Dat betekent dat u de GvO’s kunt inzetten in het emissieverslag over 2022 dat u in het voorjaar van 2023 inlevert. De GvO’s worden uitgegeven door Vertogas

Er zijn twee belangrijke voorwaarden: 

 • er mag geen dubbeltelling plaatsvinden 
 • het groene gas en het aardgas moeten afkomstig zijn van hetzelfde (aard)gasnetwerk 

Daarnaast moet het gaan om GvO’s die ingezet kunnen worden voor het vergroenen van verbruikt aardgas. Andere types GvO en andere sourcestreams vallen dus buiten beschouwing. 

Regels voor het inzetten van GvO’s

 • Voor zowel ETS als CO2-heffing
  Als u GvO’s inzet om uw emissie te verlagen, geldt dat voor zowel het EU ETS als de CO2-heffing industrie.
 • Vergroening aardgas
  De inzet van GvO’s is alleen mogelijk om het biomassagehalte van uw sourcestream aardgas te verhogen. U kunt dus niet meer GvO’s inzetten dan uw aardgasemissie. 
 • Alleen binnen hetzelfde aardgasnetwerk
  Het hele Europese aardgasnetwerk wordt gezien als hetzelfde aardgasnetwerk. Er wordt dus geen rekening gehouden met bijvoorbeeld drukverschillen tussen netwerken.
 • Er mag geen dubbeltelling plaatsvinden
  Een GvO kan maar één keer gebruikt worden.
 • Alleen Nederlandse GvO’s in Nederlandse installaties
  Voorlopig staat de NEa alleen gebruik van Nederlandse GvO’s toe. Andere landen kunnen wel besluiten Nederlandse GvO’s toe te staan.
 • Duidelijk in welke installatie GvO worden gebruikt
  Het Vertogas register maakt expliciet duidelijk voor welke installatie de GvO’s worden ingezet. Hier mag geen onduidelijkheid over ontstaan.
 • GvO’s met SDE++ subsidie zijn toegestaan
  Het is mogelijk om zowel gesubsidieerde als ongesubsidieerde GvO’s te gebruiken. 
 • Een GvO moet geldig zijn op het moment van afboeken
  De afboekdatum moet in het betreffende emissiejaar liggen.
  Een voorbeeld: Een GvO is geldig van 1 september 2021 tot 1 september 2022. U koopt in december 2021 dit GvO en boekt het in juni 2022 af in het Vertogas ICT-platform ten behoeve van uw ETS-installatie. U moet dit GvO dan gebruiken voor uw emissieverslag 2022.

GvO's inzetten in het EU ETS; de berekening in het emissieverslag

Per 2022 is het mogelijk om groengas Garanties van Oorsprong (GvO’s) in te zetten in het EU ETS. We leggen hier uit hoe dat werkt in het emissieverslag. Dit betreft uitsluitend de sourcestream aardgas van een installatie en gaat via de biomassafractie. Het gebruik van GVO’s is niet mogelijk bij andere sourcestreams. De regels omtrent GVO’s zijn uitgelegd in de Europese monitorings- en rapportageverordening (MRV), van december 2020. De geconsolideerde versie van de MRV vindt u hier. De wijziging is beschreven in artikel 39, paragraaf 3 en 4.

Als de installatie ook biogas verbruikt, bijvoorbeeld uit de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), dan is dat biogas een aparte sourcestream en wordt deze dus niet meegenomen in onderstaande berekeningen.

Laten we aannemen dat u in een jaar 1.000 normaalkubieke meter aardgas heeft verbruikt van Groninger kwaliteit. De berekening van de bijbehorende CO2 emissie, zonder gebruik van GVO’s, is dan als volgt:

Aardgasverbruik (nm3) * Calorische onderwaarde (MJ/nm3) * EF (kg CO2/GJ) * [1-biomassafractie] = CO2 emissie (ton CO2)

U heeft dit jaar 1.000 normaalkubieke meter aardgas verbruikt. Om de bijbehorende CO2-uitstoot te berekenen gebruikt u de standaard calorische onderwaarde van groninger kwaliteit aardgas (31,65 MJ/nm3) en de jaarlijks vastgestelde emissiefactor, die voor dit rekenvoorbeeld is vastgesteld op 56,6 kg/GJ (let op de eenheden). Dit is de vastgestelde standaard emissiefactor aardgas voor het jaar 2021. De standaardemissiefactor aardgas van het huidige jaar vindt u hier. Er zijn in dit voorbeeld geen GvO’s ingezet. De biomassafractie is in dit geval dus 0.

De juiste rekensom is dan:

Energie-inhoud verbruikte aardgas: 1.000 nm3 * 31,65 MJ/nm3= 31650 MJ
Omgerekend naar gigajoule: 31.650 MJ/1000 = 31,65 GJ
Resulterende CO2 emissies in kg: 31,65 GJ * 56,6 kg/GJ * 1 = 1.791,39 kg CO2
Omgerekend naar tonnen CO2: 1.791,39 kg CO2/1.000 = 1,79139 ton CO2

Bovenstaande berekening wordt gewoonlijk in het emissieverslag gedaan. Hierbij wordt de uiteindelijke emissie afgerond op hele tonnen, maar voor dit voorbeeld laten we alle decimalen staan.

Nu gebruiken we hetzelfde voorbeeld, maar mèt gebruik van GVO’s.

Eén GvO staat voor 1 MWh uit groen gas. GvO’s worden opgenomen in de biomassafractie van bovenstaande berekening. We gaan uit van dezelfde 1000 nm3 aardgas en 1 GVO.

Energie-inhoud verbruikte aardgas:

1.000 m3 * 31,65 MJ/nm3 = 31.650 MJ

Omgerekend naar gigajoule: 31.650 MJ/1000 = 31,65 GJ

1 GVO staat voor 1 MWh, maar let op! 1 MWh is natuurlijk wel 3,6 GJ, maar Vertogas komt op de energie-inhoud van 1 MWh door gebruik te maken van de calorische bovenwaarde, terwijl in het ETS uitsluitende de calorische onderwaarde wordt gebruikt. Daarom moet er een correctie plaatsvinden:

Energie-inhoud biogeen aardgas: GvO (MWh) * 3,6 * (31,65/35,17)

Waarbij:

 • 3,6: Factor om een MWh om te rekenen naar GJ (basis HHV)
 • 31,65: Energie inhoud aardgas LHV (eenheid GJ/1000 Nm3)
 • 35,17: Energie inhoud aardgas HHV (eenheid GJ/1000 Nm3)

1 GVO staat dus voor 3,6 * (31,65/35,17) = 3,239693 GJ

Van de 31,65 GJ aan energie die is verbruikt is 3,239693 GJ biogas. De biomassafractie is dus 3,239693 GJ /31,65 = 0,10236.

Terugkomend op de CO2 emissie uit de sourcestream aardgas:

Energie-inhoud verbruikte aardgas:

31,65 GJ (zie hierboven)

Resulterende CO2 emissies in kg:

31,65 GJ * 56,6 kg/GJ * (1-0,10236) = 1608,023 kg CO2 (fossiel)
31,65 GJ * 56,6 kg/GJ * 0,10236 = 183,3667 kg CO2 (biogeen)