Vergunning aanvragen

Installaties die aan de deelnamecriteria van ETS1 voldoen moeten een emissievergunning van de NEa hebben. Zonder geldige emissievergunning mag de installatie niet in bedrijf zijn, en dus ook geen broeikasgassen uitstoten. Onder welke voorwaarden een installatie onder het EU ETS valt vindt u hier. De belangrijkste voorwaarde om een emissievergunning te krijgen is het opstellen van een monitoringsplan dat voldoet aan alle eisen. In het monitoringsplan staat beschreven hoe de broeikasgasemissies van de installatie worden bepaald.

Tijdig aanvragen

De NEa adviseert u om tijdig per e-mail een emissievergunning aan te vragen: minimaal 4 maanden voordat deze in werking moet treden. De NEa heeft dan voldoende tijd voor een inhoudelijke beoordeling en het doorlopen van de wettelijke procedures. Hoe lang de inhoudelijke beoordeling precies duurt, hangt sterk af van de kwaliteit en complexiteit van het monitoringsplan. De vergunningsprocedure kan in sommige gevallen langer duren dan 4 maanden.

Nadat een emissievergunning is verleend, kunt u in een aparte procedure gratis emissierechten aanvragen.

Vergunningsprocedure

Uitzondering restrictie gelijktijdige werking reserve-, achtervang- of parallelle eenheden

Het is onder voorwaarden mogelijk om het thermisch ingangsvermogen van reserve-, achtervang- of parallelle eenheden buiten beschouwing te laten bij het bepalen of uw installatie meer dan 20 MW thermisch ingangsvermogen heeft, en dus onder het EU ETS valt. Het toepassen van deze uitzondering is alleen toegestaan na goedkeuring van de NEa. U kunt op deze pagina meer informatie vinden over wanneer die uitzondering mogelijk is. 

Geen eisen en voorschriften in de emissievergunning

De emissievergunning is een voorwaarde om de installatie in bedrijf te mogen nemen. De emissievergunning bevat geen voorschriften op het gebied van rapportage en het doen van meldingen. Deze voorschriften zijn vastgelegd in de regelgeving, zie voor een uitleg over de verplichtingen in het EU ETS deze pagina. De emissievergunning bevat ook geen eisen aan de omvang van de broeikasgasemissies van de installatie. Daarnaast bevat een emissievergunning geen besluit over de hoeveelheid gratis emissierechten.