Brandstofleveringen en verplichtingen

De jaarverplichting en de reductieverplichting  zijn van toepassing op de brandstofleveringen van een bedrijf.

De reikwijdte van beide verplichtingen is echter niet gelijk. De leveringen die onder de reikwijdte van de jaarverplichting vallen heet “levering tot eindverbruik”, de leveringen onder de reikwijdte van de reductieverplichting “uitslag tot vervoersverbruik”. Onderstaande tabel geeft weer op welke brandstofleveringen de verplichtingen van toepassing zijn:

Brandstoflevering en verplichtingen
Jaarverplichting
(levering tot eindverbruik)
Reductieverplichting
(uitslag tot vervoersverbruik)
Brandstof
 • Diesel
 • Benzine
 • Zware stookolie
 • Diesel
 • Benzine
 • (LPG/LNG/CNG - vrijwillig **)
Bestemming / gebruik in NL Alle bestemmingen, met uitzondering van
- brandstofleveringen aan zeevaart en binnenvaart;
- leveringen van zware stookolie aan vaste installaties*
 
 • Wegvoertuigen
 • Niet voor de weg bestemde mobiele machines
 • Binnenvaartschepen ***
 • Landbouwtrekkers en bosbouwmachines
 • Pleziervaartuigen wanneer die niet op zee varen

*Leveringen van zware stookolie aan vaste installaties vallen niet onder de jaarverplichting. Zie ook de uitleg hierover in deze NEa nieuwsbrief.
** Bedrijven zijn niet verplicht om leveringen van LPG/LNG/CNG op te voeren omdat deze “betere fossiele brandstoffen” als een aftrekpost fungeren en daarmee de reductieopgave verlagen. Zie ook deze pagina over de reductieverplichting.
*** Leveringen van benzine/diesel aan de binnenvaart zullen voor 2025 nog niet onder de reductieverplichting vallen (zie ook deze brief).

Bij de brandstofleveringen gaat het om de leveringen die zijn uitgeslagen tot verbruik zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de accijns.
Verder wordt in bovenstaande tabel met benzine, diesel en zware stookolie bedoeld:

 • Benzine: ongelode lichte olie of minerale olie die volgens het tarief van ongelode lichte olie belast is.
 • Diesel: gasolie of minerale olie die volgens het tarief van gasolie belast is.
 • Zware stookolie: zware stookolie die volgens het tarief van zware stookolie belast is.
   

De verplichtingen zijn van toepassing op het volledige volume uitgeslagen brandstof, dus inclusief de eventueel bijgemengde biocomponent.

Als de levering tot eindverbruik in een kalenderjaar minder dan 500.000 liter bedraagt, dan heeft het bedrijf geen jaarverplichting. Als de uitslag tot vervoersverbruik minder dan 500.000 liter bedraagt, dan heeft het bedrijf geen reductieverplichting.

In de regel zullen de meeste bedrijven te maken hebben met beide verplichtingen. Maar doordat er een verschil is tussen de reikwijdte van beide verplichtingen, kan het voorkomen dat sommige bedrijven wel een jaarverplichting hebben maar geen reductieverplichting. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die alleen leveren aan niet-vervoersbestemmingen, zoals vaste installaties.