Afvalverbrandingsinstallaties

De emissies van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) die huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen of gemengd sorteerresidu verbranden, vallen onder de CO2-heffing.

Hulpdocumenten
Onderaan deze pagina vindt u documenten die u kunnen helpen bij het opstellen van een monitoringsplan en historisch emissieverslag. 

Industriële jaarvracht

De industriële jaarvracht van een AVI is gedefinieerd als de totale fossiele CO2-uitstoot, zoals deze gerapporteerd zou worden onder het EU ETS. De uitzondering voor emissies die vrijkomen bij de productie van elektriciteit en stadsverwarming, geldt niet voor AVI’s. De heffing heeft voor AVI’s alleen betrekking op de uitstoot van CO2 en niet op andere broeikasgassen zoals N2O en methaan.

Dispensatierechten

Net zoals voor installaties onder het EU ETS, is een deel van de jaarlijkse CO2-uitstoot vrijgesteld van de heffing. Er zijn voor AVI’s geen specifieke benchmarks vastgesteld: het aantal dispensatierechten wordt gebaseerd op de terugvaloptie voor procesemissies:

©NEa

Het procesemissie gerelateerd activiteitenniveau is in principe gelijk aan het gemiddelde van de historische emissies in de referentieperiode 2014-2018. Als de actuele emissies in een jaar 15% hoger of lager liggen dan de gemiddelde historische emissies geldt het actuele emissie niveau als procesemissie gerelateerd acitiviteitsniveau voor dat jaar. Als een daling van meer dan 15% van de emissies het gevolg is van de overdracht van CO2 ten behoeve van ondergrondse opslag (CCS) mag worden teruggevallen op de historische emissies.

Monitoring CO2-emissies

Vanaf 1 januari 2020 moeten de AVI’s de CO2 -uitstoot monitoren en registreren. De eisen die gesteld worden aan het vaststellen, registreren en rapporteren van de uitstoot zijn in de regeling gelijk gesteld aan de eisen die nu ook gelden voor verbrandingsinstallaties onder het EU ETS zoals opgenomen in de monitoringsverordening (MRV).

Voor de verbranding van afval in AVI's is in de regeling een vereenvoudigde monitoringsmethode opgenomen, die afwijkt van de MRV. Voor de emissiefactoren en biomassafractie worden standaardwaarden gebruikt voor categorieën van afvalstromen. Deze worden vastgesteld door Rijkswaterstaat (Werkgroep Afvalregistratie) en deze worden door de NEa gepubliceerd voor alle jaren na 2014. Hierdoor hoeft niet elke installatie zelf de samenstelling van het afval te bepalen en is het niet nodig om directe CO2-metingen in de rookgassen uit te voeren.

Monitoringsplan

AVI's moesten vóór 1 mei 2021 een monitoringsplan (MP) opstellen en dat ter goedkeuring aan de NEa voorleggen. Het MP omvat de documentatie over de monitoringsmethodes en de vereiste procedures en bevat informatie waaruit blijkt dat de onzekerheidsdrempels worden nageleefd.

De inhoud van dit MP is gebaseerd op de eisen uit het EU ETS en er is voor AVI's een standaard format voorgeschreven dat is gebaseerd op het bestaande format voor ETS-installaties. De informatie over monitoring en rapportage voor ETS-bedrijven die te vinden is op de website van de NEa is ook grotendeels van toepassing op de AVI's.

De NEa heeft een informatiedocument gepubliceerd waarin de specifieke regels voor AVI’s worden uitgelegd.

Historisch emissieverslag

Vóór 1 oktober 2021 moeten AVI's een historische emissieverslag inleveren bij de NEa. De historische emissies over de periode 2014-2020 worden zo ver mogelijk gerapporteerd op basis van het dan goedgekeurde monitoringsplan. De historische emissies zijn het startpunt voor het bepalen van de hoeveelheid dispensatierechten voor de vrijstelling van de heffing.

Het format historisch emissieverslag vindt u hier. Het verslag moet geverifieerd worden door een verificatie-instelling die geaccrediteerd is voor het EU ETS. Meer informatie over verificatie vindt u hier: Verificatie en accreditatie ETS | Nederlandse Emissieautoriteit

Jaarlijks emissieverslag

De verplichtingen voor het opstellen en inleveren van het jaarlijkse emissieverslag zijn in de nationale regeling gelijk gesteld aan de regeling voor ETS-bedrijven. Meer informatie daarover vindt u hier: Emissieverslag | Jaarafsluiting ETS 2021-2025 | Nederlandse Emissieautoriteit