Deelnamecriteria ETS-2

Op deze pagina vindt u informatie over de deelnamecriteria van het ETS-2. Als een bedrijf aan de deelnamecriteria voldoet, heeft het verplichtingen onder het ETS-2.

Welke brandstofleveranciers vallen onder het ETS-2?

Het ETS-2 legt verplichtingen op aan brandstofleveranciers. Zij moeten de CO2-uitstoot van hun geleverde brandstoffen monitoren, hierover rapporteren en vervolgens emissierechten inleveren. Het ETS-2 kijkt echter nog naar drie zaken om te bepalen of een brandstofleverancier verplicht moet deelnemen:

  • Is een brandstofleverancier een gereglementeerde entiteit?
  • Aan welke sectoren wordt de brandstof geleverd voor eindgebruik?
  • Wat voor soort brandstof wordt er geleverd?

Een combinatie van de drie bovenstaande punten is noodzakelijk. Dus pas als een brandstofleverancier een gereglementeerde entiteit is, hij brandstoffen levert aan tenminste één sector die onder het ETS-2 valt én hij tenminste één brandstof levert die onder het ETS-2 valt, heeft de brandstofleverancier verplichtingen onder het ETS-2.

Opt-in ontwikkelingen

Het kabinet heeft aangekondigd dat het nieuwe Europese emissiehandelssysteem voor de gebouwde omgeving, wegtransport en kleine industrie (ETS-2) zo breed mogelijk wordt ingevoerd. Middels de zogenaamde opt-in zijn brandstof leveringen aan de volgende sectoren toegevoegd aan ETS-2:

  • Mobiliteit: brandstoffen voor spoorvervoer, binnenvaart en recreatievaart vallen onder ETS-2. Brandstof leveringen aan lucht- en zeevaart dienen wel te worden gemonitord, maar hiervoor hoeven t.z.t. geen emissierechten te worden aangeschaft (deze sectoren vallen reeds onder het bestaande ETS-1).
  • Land- en bosbouw: brandstoffen voor landbouwwerktuigen en stallen vallen onder ETS-2.
  • Defensie: alle brandstof leveringen vallen onder ETS-2, met uitzondering van brandstoffen die worden gebruikt in nationale, bilaterale of multilaterale operaties of samenwerkingen.

Uitzonderingen:

  • Visserij: voor brandstoffen geleverd aan de visserij hoeven t.z.t. geen emissierechten te worden aangeschaft. Er bestaat wel monitoringsplicht voor de leveringen van deze brandstoffen aan de visserij.
  • Glastuinbouw: het kabinet beslist uiterlijk Prinsjesdag 2024 over de glastuinbouw in relatie tot ETS-2. Voorlopig is deze sector dus uitgezonderd. Er hoeven t.z.t. geen emissierechten te worden aangeschaft. Er bestaat wel monitoringsplicht voor de leveringen van deze brandstoffen aan de glastuinbouw.. De opt-in moet nog verder worden uitgewerkt. Het is dus nog onzeker of de glastuinbouw, die nu nog is uitgezonderd, ook uitgezonderd blijft.