Toezicht en handhaving

De NEa houdt toezicht op de verplichting om na afloop van elk kwartaal een CBAM-rapport in te dienen. Als de CBAM-aangever deze verplichting overtreedt, kan de NEa handhaven. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Toezicht

De Europese Commissie controleert de CBAM-rapporten die in het CBAM-register worden ingediend. Zij vergelijkt de gegevens uit de rapporten met de aangiftes tot invoer van de Douane. Daarnaast voert zij gerichte en steekproefsgewijze controles op de rapporten uit. 

Vervolgens informeert de Europese Commissie de NEa over de onregelmatigheden die zij heeft geconstateerd bij de CBAM-aangevers die in Nederland zijn gevestigd. Zij stuurt de NEa dan een lijst met de CBAM-aangevers die volgens haar ten onrechte geen CBAM-rapport hebben ingediend. Ook stuurt zij de NEa de CBAM-rapporten die volgens haar onvolledig of onjuist zijn. 

De NEa gebruikt de informatie van de Europese Commissie als basis voor haar toezicht. Zo kan zij onderzoeken of de CBAM-aangevers die op de lijst van de Europese Commissie staan inderdaad verplicht waren om een CBAM-rapport in te dienen. Daarnaast kan zij onderzoeken of de rapporten die de Europese Commissie heeft doorgestuurd, volledig en in overeenstemming met de regels zijn.

Handhaving

De NEa heeft de bevoegdheid om een correctieprocedure te starten als een CBAM-aangever ten onrechte geen rapport heeft ingediend, of als het ingediende rapport niet voldoet aan de regels. Of zij van deze bevoegdheid gebruik maakt, bepaalt de NEa op basis van een weging van de omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid niet-gerapporteerde emissies en eerdere tekortkomingen. Als de NEa een correctieprocedure start, krijgt de CBAM-aangever een termijn om alsnog een CBAM-rapport of een correctie daarop in te dienen. De aangever moet zich dan maximaal inspannen om de gegevens die hiervoor nodig zijn te krijgen.

De NEa legt een boete op aan de CBAM-aangever als deze niet het nodige  doet om een CBAM-rapport in te dienen of te corrigeren. De hoogte van deze boete ligt tussen de €10 en €50 per ton CO2 die niet is gerapporteerd. Bij de bepaling van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals de hoeveelheid niet-gerapporteerde emissies en de mate waarin de CBAM-aangever zich heeft ingespannen om de juiste gegevens te achterhalen.