Verificatie en accreditatie

Onafhankelijke verificatie speelt een belangrijke rol bij het naleven van de verplichtingen voor het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de nationale CO2-heffing. Bedrijven moeten bepaalde gegevens door een onafhankelijke, geaccrediteerde verificateur laten verifiëren voordat zij deze indienen bij de NEa. De verificateur beoordeelt deze gegevens op betrouwbaarheid en correctheid.

Het gaat hierbij om:

Specifieke informatie over het verificatieproces van emissieverslagen, het invoeren van emissiecijfers in het register en activiteitsverslagen vindt u bij het onderwerp Jaarafsluiting.

Verificatie op afstand

Afzien van locatiebezoek

In een beperkt aantal gevallen mag de verificateur besluiten om af te zien van het wettelijk verplichte locatiebezoek aan de installatie. Hiervoor is een aantal voorwaarden opgesteld. Voor het niet afleggen van een locatiebezoek is goedkeuring nodig van de NEa. Bedrijven kunnen hiervoor via het EHP een verzoek tot goedkeuring indienen.

Let op: de deadline voor het indienen van een verzoek voor goedkeuring van verificatie op afstand in een bepaald rapportagejaar is 31 december van dat jaar.

Voor kleine emittenten is geen goedkeuring vooraf nodig, maar ook voor deze bedrijven moet verder aan alle voorwaarden voor het afzien van een locatiebezoek worden voldaan. Lees meer over verificatie op afstand in het achtergronddocument.

Virtueel locatiebezoek
De verificateur mag een virtueel locatiebezoek afleggen als er sprake is van ernstige, buitengewone en onvoorziene omstandigheden buiten de controle van de exploitant die een fysiek bezoek ter plaatse onmogelijk maken en als deze omstandigheden met redelijke inspanningen niet kunnen worden verholpen.

Het virtuele locatiebezoek vervangt niet het fysieke bezoek. Afhankelijk van het geval moet het fysieke bezoek zodra dat mogelijk is alsnog worden afgelegd of moet het worden gecombineerd met het locatiebezoek in het volgende jaar.

Voor het afleggen van een virtueel locatiebezoek moet normaal gesproken goedkeuring worden gevraagd via het EHP. 
 

Verificatie-instellingen

Verificatie-instellingen die werkzaamheden uitvoeren voor het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), moeten daarvoor geaccrediteerd zijn door een nationale accreditatie-instelling uit een EU-lidstaat.

Accreditatie van verificatie-instellingen

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de nationale accreditatie-instelling voor Nederland. Op de website van de RvA vindt u meer informatie over welke verificatie-instellingen door de RvA zijn geaccrediteerd voor het EU ETS.

Op de website van de European Cooperation for Accreditation (EA) zijn gegevens te vinden over de nationale accreditatie-instellingen van andere EU-lidstaten.

Toepassingsgebied verificateur

De accreditatie van een verificatie-instelling moet specifiek betrekking hebben op de industriële activiteiten die een bedrijf uitvoert, bijvoorbeeld de productie van bulkchemicaliën. Sommige verificateurs zijn niet geaccrediteerd voor alle industriële activiteiten. De websites van de accreditatie-instellingen geven ook informatie over het toepassingsgebied (de scope) per verificatie-instelling.

Meer achtergrondinformatie over verificatie en accreditatie vindt u op de website van de Europese Commissie.