Inzet biobrandstoffen in vervoer in 2017 verder gestegen

De hoeveelheid hernieuwbare energie (biobrandstoffen, groen gas of elektriciteit) die geleverd is aan de mobiliteitssector in Nederland, is in 2017 met bijna 10 procent gestegen naar circa 19,5 terajoule. Dit betreft de hoeveelheid zoals door de bedrijven is geregistreerd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Na een beperkte terugval in 2016 zet hiermee de trend van groei weer door.

Elektriciteit bijna verdubbeld

De stijging komt vooral voor rekening van vloeibare biobrandstoffen, die nog steeds veruit het grootste deel van de hernieuwbare energie voor vervoer vormen. De aandelen groen gas en elektriciteit zijn klein maar beide laten grote stijgingen zien, met een toename van een kwart respectievelijk bijna een verdubbeling.

Verduurzaming mobiliteitssector

De inzet van hernieuwbare energie draagt in belangrijke mate bij aan de verduurzaming van de mobiliteitssector en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven die benzine en diesel aan het vervoer in Nederland leveren, zijn verplicht om jaarlijks een toenemend aandeel hernieuwbare energie te leveren. Bedrijven behalen hun verplichting door voldoende biobrandstoffen te leveren aan de markt en dat te registreren bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). In 2017 is de doelstelling van 7,75% hernieuwbare energie behaald.

De NEa houdt toezicht en rapporteert

De regelgeving rond  de inzet van hernieuwbare energie voor vervoer wordt uitgevoerd door de Nederlandse Emissieautoriteit. Vijf keer per jaar rapporteert de NEa over de geregistreerde hernieuwbare energie, uitgedrukt in HBE’s (hernieuwbare brandstofeenheden).

In 2017 zijn ruim 33 miljoen HBE’s ingezet om aan de verplichting te voldoen. In de HBE-rapportage van april zijn de cijfers te vinden over de afgeschreven en gespaarde HBE’s uit 2017.

Aantal HBE's na jaarafsluiting EV 2017

In de jaarlijkse NEa-rapportage Energie voor Vervoer in Nederland zal de NEa meer cijfers, trends en analyses geven, zoals over de grondstoffen en herkomst van de biobrandstoffen. Deze totaalrapportage verschijnt in de zomer.