Voorlopige carbon leakage lijst gepubliceerd

Op 8 mei 2018 heeft de Europese Commissie voor de periode 2021-2030 de voorlopige lijst gepubliceerd van bedrijfstakken die gevoelig zijn voor “koolstoflekkage” (carbon leakage).

Deze voorlopige lijst is het resultaat van de eerstelijnsbeoordeling door de Europese Commissie van alle bedrijfstakken.

Welke bedrijfstakken

In de lijst wordt aangegeven welke bedrijfstakken (NACE 4-niveau) voldoen aan de kwantitatieve criteria zoals vastgelegd in de ETS Richtlijn voor 2021-2030. Installaties in bedrijfstakken en deeltakken die gevoelig zijn voor carbon leakage kunnen voor de periode 2021-2030 100% van de op benchmarks gebaseerde kosteloze toewijzing verkrijgen. De andere installaties zullen tot en met 2026 30% daarvan ontvangen, daarna wordt de gratis toewijzing voor hen geleidelijk uitgefaseerd.

iStock_000019862405

Tweedelijnsbeoordeling

De lijst die nu gepubliceerd is, geeft ook een overzicht van bedrijfstakken en deeltakken die bij de Europese Commissie een beoordeling in de tweede lijn kunnen aanvragen. Deze aanvraag moet voor 8 augustus 2018 worden ingediend.

Een beperkt aantal deeltakken (Prodcom 6 of 8 cijfers) die wel zijn opgenomen op de carbon leakage lijst voor de periode 2015-2020, maar niet op de nieuwe lijst kunnen een aanvraag indienen bij een van de lidstaten om toch op de definitieve lijst te komen. In Nederland verloopt dit via het Ministerie van EZK. De lidstaat kan de aanvraag vervolgens uiterlijk op 30 juni 2018 indienen bij de Commissie.

Voor deze aanvragen geldt dat de gehele bedrijfstak of deeltak een aanvraag doet (dus niet per lidstaat). De Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd waarin de eisen voor de aanvragen staan.

Definitieve lijst

Het is de bedoeling dat de definitieve lijst eind 2018 wordt vastgesteld. De informatie in de definitieve lijst is een noodzakelijk element voor de dataverzameling voor de bepaling van de gratis toewijzing voor de periode 2021-2025. Deze dataverzameling zal in 2019 plaatsvinden.