NEa voorzitter EU REFUREC-bijeenkomst

Van 9 tot en met 11 oktober jl was de Nederlandse Emissieautoriteit gastheer van een bijeenkomst van REFUREC (Renewable fuels regulators club).

Sinds 2010 wordt ieder halfjaar een REFUREC -bijeenkomst gehouden in één van de EU-lidstaten. Dit najaar was Nederland voor de tweede keer gastland.

Deelnemers aan REFUREC zijn vertegenwoordigers van Europese uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met de doelstellingen voor hernieuwbare energie en CO2-emissiereductie in vervoer.  

Voorzitterschap door de NEa

NEa-collega Jaap Bousema, coördinator Energie voor Vervoer, was organisator en tevens voorzitter tijdens de bijeenkomst: ‘De bijeenkomst was zeer geslaagd, met goede uitwisseling van ervaringen en ideeën en een aantal concrete voornemens. De participatie was ook goed, met 22 deelnemende landen, vertegenwoordigers van verschillende duurzaamheidssystemen en een directe videoverbinding met de Europese Commissie.’

Kennis uitwisselen

REFUREC is erop gericht om kennis uit te wisselen over de nationale invulling die wordt gegeven aan Europese vervoersdoelstellingen. En specifiek over de uitvoering en het toezicht daarop in de praktijk. Voor de internationale vervoers- en biobrandstoffenmarkt, is deze uitwisseling van groot belang. Jaap: ‘Het blijkt elke keer weer bijzonder waardevol elkaar te spreken. Je hoort steeds weer dingen die ook in Nederland aandacht verdienen, in beleid of uitvoering. Er is zoveel kennis en ervaring in de lidstaten, die moeten we ook benutten. Het informele netwerk van REFUREC is daarvoor ideaal.’

Onderwerpen

Gesproken werd onder andere over de aanmerking van biobrandstoffen als geavanceerde biobrandstoffen en de borging van duurzaamheid. Ook is vooruit gekeken naar de ontwikkelingen in relatie tot de RED2, de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie die vanaf 2021 gaat gelden. Deze richtlijn brengt voor de NEa en haar Europese evenknieën veel uitdagingen met zich mee. Zoals op het gebied van tracering van biobrandstoffen en de bredere toezichtrol op duurzaamheid.

Naast presentaties en discussies was er ook een bedrijfsbezoek aan een producent van biobrandstof, om de praktijk niet uit het oog te verliezen. Jaap concludeert na afloop van de bijeenkomst: ‘Ik ben trots op het programma dat we konden aanbieden. De waardering van de deelnemers is voor mij een bevestiging dat we tijdens deze editie stappen voorwaarts hebben gezet. Van harmonisatie is nog geen sprake en dat is ook niet het doel van dit netwerk; wel het delen en meenemen van informatie die bij succesvolle nationale implementatie relevant is.’

De REFUREC-bijeenkomsten in 2019 zullen plaatvinden in Bonn (voorjaar) en Kopenhagen (najaar). Meer informatie over de (nationale uitwerking) van vervoersdoelstellingen voor hernieuwbare energie is te vinden op de NEa website Energie voor Vervoer.