De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gaat de nieuwe CO2- heffing uitvoeren

Vandaag heeft het kabinet tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat het maatregelen neemt die de industrie schoner maakt en tegelijkertijd de banen in Nederland houdt. Daarvoor introduceert het kabinet een verstandige CO2- heffing voor de industrie. Dit stimuleert bedrijven stappen te zetten in verduurzaming. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om deze CO2- heffing uit te voeren. Hiermee is de NEa een belangrijke speler in de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Persconferentie Klimaatakkoord

De NEa is in de afgelopen maanden betrokken geweest bij het tot stand komen van de nieuwe CO2- heffing vanwege haar kennis en deskundigheid op het gebied van klimaatinstrumenten. De komende maanden zal de wetgeving verder uitgewerkt worden door het ministerie van EZK. De NEa zal er in een adviserende rol bij betrokken blijven en zich voorbereiden op haar uitvoerende taken.
 

Ervaren en deskundig
De NEa beschikt over de kennis om klimaatbeleid om te zetten naar uitvoerbare instrumenten die uitvoerbaar, controleerbaar, fraudebestendig en handhaafbaar zijn. De NEa heeft al 14 jaar ervaring met de implementatie van klimaatbeleid; met advisering over, de uitvoering van, het toezicht houden op en de handhaving van daaruit voortvloeiende maatregelen en opleggen van boetes. De  ruime ervaring op het gebied van het implementeren van marktinstrumenten maakt de NEa uitermate geschikt als uitvoerder en toezichthouder van de CO2- heffing. Daarmee wordt ook geborgd dat de systematiek en administratieve verplichtingen voor bedrijven zoveel als mogelijk aansluiten bij het bestaande Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) dat nu ook al door de NEa wordt uitgevoerd.