Internetconsultatie CO2-heffing van start

De CO2-heffing voor de industrie die per 1 januari 2021 ingaat, stimuleert bedrijven om op een verstandige wijze te verduurzamen. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) zal deze heffing gaan uitvoeren. Over dit wetsvoorstel starten de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat een internetconsultatie die duurt van 24 april tot 29 mei.

Werking CO2-heffing industrie

De heffing werkt zo dat het uitstoten van CO2 duurder wordt dan het reduceren van CO2. De heffing wordt geheven over de teveel uitgestoten CO2. Bedrijven krijgen een bepaalde hoeveelheid vrijgestelde uitstoot, ook wel dispensatierechten genoemd. Hoeveel uitstoot is vrijgesteld van de heffing neemt per jaar af, zodat bedrijven gezamenlijk in 2030 14,3 Mton CO2 minder uitstoten (tov het basispad). Dit is de reductiedoelstelling voor de industrie uit het Klimaatakkoord.

Om te bepalen welk deel van de CO2-uitstoot vrijgesteld is, wordt aangesloten bij de benchmarks van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Met deze benchmarks wordt de CO2-efficientie van productie weergegeven. Deze benchmarks worden ook gebruikt voor de toewijzing van gratis emissierechten binnen het ETS.

De industrie krijgt de tijd om investeringen te doen waarmee de CO2-uitstoot kan worden verminderd. Daarom wordt in 2021 een grotere hoeveelheid dispensatierechten toegekend, richting 2030 steeds minder. Wegens de coronacrisis krijgen bedrijven bovendien in de eerste jaren relatief meer dispensatierechten dan nodig is. Dit betekent in de eerste jaren nog geen lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. De heffing wordt vervolgens ieder jaar strenger zodat het doel in 2030 wel gehaald wordt. Naar verwachting heeft de industrie als geheel in 2024 of 2025 minder dispensatierechten dan belaste uitstoot.

Bedrijven hebben voor de gratis toewijzing van emissierechten in 2019 informatie aangeleverd en zullen vanaf 2021 voor het ETS jaarlijks rapporteren over de productie. Deze gegevens zal de NEa gebruiken voor het bepalen van de hoeveelheid dispensatierechten.  

Uitvoering door de NEa

De NEa heeft de benodigde kennis van zaken voor de vaststelling van de uitstoot en de hoogte van de heffing. De NEa bezit verder de specifieke deskundigheid van de processen en installaties waar de betreffende emissies vrijkomen, de meetinstrumenten die worden ingezet en de verwerking van meetgegevens voor de beoordeling van de vaststelling van de jaarlijkse CO2-uitstoot en de vrijstelling. Bovendien is de NEa goed bekend met en heeft overzicht van de betreffende bedrijven in Nederland en staat daarmee in voortdurend contact.

De rapportages die bedrijven insturen aan de NEa voor de jaarlijkse emissies en voor het verkrijgen van emissierechten binnen het ETS kunnen efficiënt gebruikt worden voor de CO2-heffing. Zo worden de administratieve lasten voor bedrijven beperkt.

Hier vindt u een link naar de internetconsulatie.

Twee rokende schoorstenen