Inboekvoorwaarden leveringen biobrandstof aan zeevaart gewijzigd

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 december 2020 kenbaar gemaakt dat per ingang van 1 januari 2021 leveringen van biobrandstof aan zeevaart niet meer inboekbaar zijn in het Register Energie voor Vervoer. De uitzondering hierop is dat leveringen van geavanceerde biobrandstoffen aan zeevaart nog wel in aanmerking komen voor HBE’s.

 De Regeling energie vervoer voor het kalenderjaar 2021 is hierop aangepast, de juridische uitwerking is tweeledig:

  1. Het inboeken van leveringen van rode diesel, halfzware olie en zware stookolie aan zeevaart komt te vervallen.
  2. Inboeking van uitsluitend geavanceerde biobrandstoffen (hieronder wordt verstaan: biobrandstoffen op basis van RED bijlage IX lijst A grondstoffen) wordt in 2021, vooruitlopend op de nieuwe wettelijke situatie onder de REDII, wel toegestaan.

Leveranciers van geavanceerde biobrandstoffen aan de zeevaart kunnen deze leveringen dus ook na 1 januari 2021 inboeken in het register, en zullen daar HBE-G voor ontvangen. Alle andere biobrandstoffen geleverd aan zeevaart zijn uitgesloten van inboeking.

De reden van deze aanpassing is de sterke toename van leveringen aan zeevaart in 2020, ten koste van met name leveringen aan wegvervoer. De inzet van biobrandstoffen in de zeevaart telt niet mee voor de nationale en Europese wettelijke Klimaatverplichtingen, waardoor het behalen van deze verplichtingen in gevaar is gekomen. Daardoor heeft IenW zich genoodzaakt gezien de rol van zeevaart in te perken tot alleen de geavanceerde biobrandstoffen, zodat de Klimaatverplichtingen realiseerbaar blijven en er tegelijkertijd ook een handelingsperspectief voor de verduurzaming van zeevaart blijft bestaan.

Zie dit document voor meer informatie over het inboeken van leveringen aan de zeevaart.

Een volgeladen containership op zee, vlakbij de kust. Op de achtergrond zijn een paar windmolens zichtbaar.