Europese duurzaamheidseisen voor biomassa in het EU ETS

Het ministerie van EZK werkt momenteel uit hoe ETS-bedrijven per 1 januari 2023 kunnen aantonen dat de biomassa die zij verbranden voldoet aan de Europese duurzaamheidseisen. De NEa faciliteert de communicatie van het ministerie met de betrokken ETS-bedrijven over dit onderwerp. Hieronder leest u het bericht van het ministerie van EZK:

Vanaf 1 januari 2023 zijn installaties die deelnemen aan het EU ETS verplicht om aan te tonen dat de voor verbranding gebruikte biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen (hierna: biogrondstoffen) voldoen aan de Europese duurzaamheidseisen om voor nul-emissie in aanmerking te komen. Indien de duurzaamheid niet kan worden aangetoond, wordt de broeikasgasemissie die vrijkomt bij het verbranden van de biogrondstoffen gerekend als fossiele uitstoot waarvoor ETS emissierechten moeten worden ingeleverd.

In het najaar van 2022 volgt concrete informatie over de acties die ondernomen kunnen worden om per 1 januari 2023 aan de nieuwe eisen te voldoen. De afgelopen maanden is gebleken dat het niet haalbaar is om tijdig een definitief systeem voor duurzaamheidsaantoning op te zetten. Daarom wordt in 2023 ingezet op een tijdelijk systeem waarmee de duurzaamheid van verbrande biogrondstoffen kunnen worden aangetoond. Op dit moment wordt per categorie biogrondstoffen uitgewerkt hoe de duurzaamheid kan worden aangetoond in het tijdelijke systeem. In 2022 en 2023 zal ook gewerkt worden aan een definitief systeem, dat naar verwachting op 1 januari 2024 in werking kan treden.

Het tijdelijke systeem zal, waar dat mogelijk en passend is, aansluiten bij de al bestaande regelgeving van de Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie (SDE++). In de vormgeving van het tijdelijke systeem is de werkbaarheid voor de sector en de betrokken instanties een belangrijk uitgangspunt. De Europese duurzaamheidseisen zijn van toepassing op alle biogrondstoffen die na 31 december 2022 worden verbrand in ETS-installaties. Het eerste emissieverslag volgens de nieuwe regelgeving zal het verslag over 2023 zijn, welke uiterlijk 31 maart 2024 moet zijn ingeleverd.

In het najaar zal, naast de concrete berichtgeving, ook een informatiesessie worden georganiseerd over de nieuwe regelgeving.

De Europese vlag, niet volledig zichtbaar, met op de achtergrond de ramen van een kantoorgebouw.
Beeld: ©Rijksoverheid