Internetconsultatie wijziging Wet milieubeheer

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (Ienw) organiseert een internetconsultatie in verband met de wijziging van de Wet milieubeheer. U kunt uw mening geven op de voorgestelde wijzigingen. Deze wetswijziging houdt verband met de hervorming van het systeem voor hernieuwbare energie in vervoer vanwege de implementatie van de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED III).

Waarom deze wetswijziging

Beeld: Valerie Kuypers

Aanleiding voor de wijziging van de Wet milieubeheer is de hervorming van het Nederlandse systeem voor hernieuwbare energie in vervoer, een belangrijk instrument voor het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen. De hervorming van het nationale systeem is in lijn met de herziening van de RED III. Naar verwachting wordt de herziene richtlijn later dit jaar formeel vastgesteld.

Belangrijkste wijzigingen

In de Wet milieubeheer worden vier hoofdwijzigingen doorgevoerd:

  • Vier vervoerssectoren (land, zee, lucht en binnenwater) krijgen een eigen verplichting om uitstoot van CO2 te verminderen (sectorsturing);
  • Het systeem wordt veranderd door niet langer op energie-inhoud te sturen, maar op CO2-ketenemissiereductie;
  • De overheid kan toestaan dat kleinere hoeveelheden aan wegvervoer en mobiele machines geleverde hernieuwbare elektriciteit (bijvoorbeeld door een bedrijf met eigen zonnepanelen en laadpalen) via een inboekdienstverlener ook kunnen worden verzilverd in het handelssysteem;
  • De overheid kan een verplichting opleggen aan raffinaderijen om bij het produceren van fossiele brandstoffen in plaats van grijze waterstof hernieuwbare waterstof te gebruiken. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd voor raffinaderijen die hernieuwbare waterstof gebruiken bij het produceren van fossiele brandstoffen om een eenheid aan te maken. De overheid kan later besluiten om het beperkt verhandelen van deze eenheden aan vervoerssectoren toe te staan.

Internetconsultatie

De internetconsultatie is gestart op 2 oktober. U kunt tot en met 3 november uw mening geven op de voorgestelde wijzigingen via: 

De NEa is niet betrokken bij de organisatie van de consultatie en heeft geen rol bij de afhandeling van vragen.