Rapportage hernieuwbare Energie voor Vervoer in Nederland 2022

Implementatie RED II

Sinds 1 januari 2022 is de implementatie van de REDII in Nederlandse wet- en regelgeving van kracht. Met uitzondering van binnen- en zeevaart, vallen alle benzine- en dieselleveringen, leveringen aan stationaire installaties en leveringen van stookolie aan vervoer op land (bijvoorbeeld voor landbouwtrekkers) onder de jaarverplichting.

Jaar- en reductieverplichting 2022

  • In 2022 bedroeg in Nederland het verplichte aandeel hernieuwbare energie uit leveringen benzine, diesel en zware stookolie 17,9%. 74,5 Miljoen HBE’s waren nodig voor de totale jaarverplichting 2022. Er zijn ruim 4 miljoen HBE’s meer aan hernieuwbare energie geleverd dan in 2021.
  • 99 Verschillende inboekers leverden 81,9 miljoen GJ hernieuwbare energie. Dat is 12,7 miljoen GJ meer dan in 2021 en ruim voldoende om aan de jaarverplichting te voldoen.
  • Alle 39 bedrijven met een jaarverplichting hebben aan hun jaarverplichting voldaan.
  • Elke HBE stond in 2022 voor 45 kg CO2 reductie. Met deze HBE-reductiebijdrage bereikten alle brandstofleveranciers een CO2 reductie van tenminste 6%. De gemiddelde reductie op nationaal niveau bedroeg 6,2%.

Europese doelstellingen

Ondanks dat er vergroening en emissiereductie plaatsvindt in de zeevaartsector door het gebruik van duurzame biobrandstof, telt de inzet van brandstofleveranciers aan de zeevaart alleen mee voor hun Nederlandse jaarverplichting. Niet voor de Europese doelstelling van 6% CO2-reductie.

  • 36% Van het totaal aantal leveringen hernieuwbare energie is aan zeevaart. Ondanks een vermenigvuldigingsfactor van 0,8 voor leveringen aan de zeevaart.
  • In de FQD-rapportage over de behaalde emissiereductie worden leveringen aan de zeevaart niet meegeteld. In 2022. De behaalde reductie zonder de zeevaart is 6,2%. 

Grondstoffen voor biobrandstoffen

Nederland is één van de koplopers in Europa als het gaat om de inzet van afvalstromen en residuen voor geleverde biobrandstoffen. In 2022 was het aandeel afval hoger dan ooit: 87%.

Voor de inzet van biobrandstof gemaakt uit afval geldt namelijk dubbeltelling. Het levert dus twee keer zoveel HBE's op. Daarbij geldt er een subdoelstelling voor de inzet van geavanceerde biobrandstoffen.

  • Gebruikt frituurvet is de meest toegepaste grondstof, maar de inzet is sterk afgenomen ten opzichte van 2021. Het aandeel daalde van 43,6% naar 27,6%. 
  • Putvetten en flotatieslib steeg van 7,8% naar 26,2%.
  • Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) nam ook flink toe.

Kenmerken ingezette hernieuwbare energie in het vervoer in 2022

Toezicht en handhaving

De NEa heeft vanaf 2022 een uitbreiding van haar bevoegdheden gekregen. De scope van toezicht is verbreed naar alle schakels in de keten van biobrandstofleveringen aan vervoer: producenten, handelaren en grondstofleveranciers in Nederland.

Echter, een deel van de keten bevindt zich buiten het blikveld van de publieke toezichthouder, elders in Europa of zelfs daarbuiten. Nationale en internationale samenwerking met andere (private) toezichthouders en het delen van signalen en versterken van bewustwording over risico’s is daarom belangrijk en behoort tot de taak van de NEa.