NEa inventariseert mogelijkheden vereenvoudiging EU ETS

De Nederlandse Emissieautoriteit heeft vandaag haar rapport ‘Een eenvoudig effectief EU ETS’ gepubliceerd. Op dezelfde dag verzond staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het rapport met haar appreciatie naar de Tweede Kamer. Tien jaar na de start van emissiehandel heeft de NEa, in samenwerking met het bedrijfsleven, de mogelijkheden voor vereenvoudiging van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) geïnventariseerd. Het rapport identificeert zeven richtingen en talloze concrete maatregelen die de administratieve lasten van het EU ETS kunnen beperken. De staatssecretaris zal deze maatregelen in het Europese proces voor de herziening van de ETS-richtlijn ter tafel brengen.

-English version below-

Blauwe lucht met 1 pijp en rook

Verbeteringen kunnen het systeem complexer maken

Sinds de start van het EU ETS tien jaar geleden is er volop aan het systeem gesleuteld. Er zijn nieuwe regels geïntroduceerd die de betrouwbaarheid van het systeem moeten vergroten. Daarnaast zijn specifieke bepalingen en uitzonderingen ingevoerd om het systeem beter toepasbaar te maken op de verschillende deelnemers. Hoewel de basisprincipes van het EU ETS niet ingewikkeld zijn, is het systeem zo toch langzamerhand bijzonder complex geworden. Dit kan de kosteneffectiviteit van het systeem aantasten, belemmert een spontane naleving van regels en heeft effect op het draagvlak voor het EU ETS.

Verzoek staatssecretaris

Tijdens de ETS-netwerkdag van de NEa in september 2014 is deze problematiek aan de orde gekomen. Met name kleinere bedrijven gaven daar aan de uitvoering van het EU ETS als complex te ervaren. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat zij open staat voor deze signalen. In een brief over de ontwikkelingen in het EU ETS die zij op 9 december 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, heeft zij dit voornemen herhaald en de NEa gevraagd om de vereenvoudigingsmogelijkheden te onderzoeken. De NEa heeft dit verzoek met genoegen aanvaard. “Better regulation mag geen loze kreet zijn, er zijn concrete voorstellen nodig die regels beter en eenvoudiger maken. Dit onderzoek levert dergelijke voorstellen”, aldus Marc Allessie, directeur van de NEa.

Zeven oplossingsrichtingen en vele concrete maatregelen

Op basis van haar onderzoek concludeert de NEa dat er goede kansen liggen om het systeem aanzienlijk te vereenvoudigen. De NEa heeft zeven richtingen voor een eenvoudiger EU ETS geïdentificeerd. Per onderdeel van de nalevingscyclus is in beeld gebracht welke problemen er optreden en in welke richting de oplossingen gezocht moeten worden. Bij de zeven oplossingsrichtingen horen concrete vereenvoudigingsmaatregelen, 28 in totaal. Deze zijn beoordeeld op hun impact op de administratieve lasten en op de robuustheid van het systeem.

Vervolg

Veruit de meeste vereenvoudigingen vereisen een aanpassing van Europese regelgeving. In het kader van de aanpassing van de ETS-richtlijn zal de Europese Commissie naar verwachting net voor of na de zomer met voorstellen komen voor de periode na 2020. Staatssecretaris Mansveld heeft in haar brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de resultaten van het onderzoek te betrekken bij haar inzet voor het versterken van het ETS. Er zijn ook maatregelen die geen aanpassing van de richtlijn maar juist van onderliggende wet- en regelgeving of uitvoeringspraktijk vragen. Het ministerie van IenM en de NEa zullen deze de komende jaren gezamenlijk oppakken.

Over de NEa

De NEa is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europese emissiehandelssysteem in Nederland. Allessie: “Het thema van vereenvoudiging van het EU ETS spreekt de NEa bijzonder aan omdat onze adviseurs en inspecteurs in de dagelijkse praktijk ervaren dat het EU ETS een complex systeem is geworden.” Door contacten met de deelnemers, de ministeries van IenM, EZ, Financiën en Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie en collega-autoriteiten in andere lidstaten is de NEa in staat om haar kennis van de uitvoering in te zetten om beleidsmakers te adviseren en vanuit de praktijk suggesties aan te reiken die aansluiten op actuele ontwikkelingen.

NEa identifies opportunities for simplification of EU ETS

On 23 June 2015 the Dutch Emissions Authority (NEa) has published the report ‘A simple and effective EU ETS’. Simultaneously with the publication State Secretary Mansveld of the Ministry of Infrastructure and the Environment sent the report including her appreciation to the Dutch House Of Representatives. Ten years after the start of emissions trading the NEa - in collaboration with industry - inventoried the potential for simplification of the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS). The report identifies seven general strategies and numerous concrete measures to reduce the administrative burden of the scheme. The State Secretary and the NEa will bring these measures to the table during the European process for the review of the ETS Directive.

Enhancements can make the system more complex

Since the start of the European emissions trading system ten years ago, the European Commission brought several changes into force to enhance the system. With a view to optimising reliability of the EU ETS, new rules have been implemented. In addition fairly specific provisions and exceptions have been introduced to make the system more applicable to different groups of participants. Although the basic principles underlying the EU ETS are not complex, the system has gradually become particularly complex. This can threaten the cost-effectiveness of the system, form a barrier to voluntary fulfilment of requirements and affect the support for the EU ETS.

Request State Secretary

At the NEa ETS networking day in September 2014 this issue has been discussed. The complexity of the EU ETS was regarded by many as problematic. In particular smaller companies pointed out they regard the complexity of the EU ETS as problematic. The State Secretary indicated that she is open to those signals. In a letter on the developments in the EU ETS which she sent to the House Of Representatives on December 9, 2014, she reiterated this intention and asked the NEA to investigate the potential for simplification of the system. The NEa was pleased to accept the State Secretary's request to research the opportunities for simplification. “We mustn't simply pay lip service to better regulation. We need concrete proposals for making the rules better and simpler. Our research provides such proposals” says Marc Allessie, director of the NEa.

Seven general strategies and numerous practical measures

Based on its research, the NEa concludes that there is considerable room for significant simplification. The NEa has identified seven general strategies for simplification of the EU ETS. The problems associated with each part of the compliance cycle have been outlined and possible solutions have been proposed. These general strategies are linked with a number of concrete simplification measures, twenty-eight in total. Each measure's potential impact on the administrative burden and robustness of the system has been assessed.

Follow-up

The great majority of the proposed simplifications require the amendment of European regulations. As part of the review of the ETS Directive, the European Commission is expected to publish their proposals for the period after 2020 just before or after the summer. State Secretary Mansveld announced in her letter to the House Of Representatives to involve the results of the study in her efforts to strengthening the ETS. There are also measures that do not require an amendment of the Directive, but rather the underlying regulations and implementation. The Ministry of Infrastructure and the Environment and the NEa will work together on this over the coming years.

About the NEa

The NEa is responsible for the implementation of the EU ETS. Allessie: “Simplification of the EU ETS is a topic that particularly appeals to the NEa, because, in the course of their day-to-day activities, our advisors and inspectors see how complex the EU ETS has become.” Through its contacts with participants, the relevant Dutch government ministries (Infrastructure and the Environment; Economic Affairs; Finance; Foreign Affairs), the European Commission and counterpart bodies in other member states, the NEa is able to use her executive knowledge to advise policy makers and to offer suggestions from practice that connect to current developments.