Ontwerp nationaal toewijzingsbesluit gepubliceerd

De Minister van EZK heeft het ontwerp nationaal toewijzingsbesluit vastgesteld met betrekking tot de toekenning van broeikasgasemissierechten voor de periode 2021-2025. De kennisgeving van dit besluit is vandaag 17 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ontwerp nationaal toewijzingsbesluit (NTB) bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het besluit zelf
  • Bijlage I bij dit besluit
  • Een bedrijfsspecifieke bijlage II bij dit besluit.
Beeld: Horia Varlan

Reactietermijn

Het ontwerp NTB ligt nu gedurende een periode van zes weken ter inzage. In deze periode kan eenieder een zienswijze indienen. De periode van terinzagelegging vangt aan de dag na publicatie van deze kennisgeving. Hoe u een zienswijze indient, leest u hier. Hier vindt u ook de relevante stukken.