Algemene informatie ETS-2

In december 2022 is er in Brussel een akkoord bereikt over de oprichting van een emissiehandelssysteem (ETS) voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren. Dit systeem gaat qua werking lijken op het al bestaande ETS voor de grote industrie en energiebedrijven maar staat er verder los. Omdat er al een ETS bestaat binnen de EU wordt het nieuwe systeem ook wel aangeduid als ETS-2. Op deze pagina vindt u algemene informatie over het ETS-2.

Voor wie is het ETS-2

Het systeem omvat de CO2-emissies van alle brandstoffen die geleverd worden aan de gebouwde omgeving, wegvervoer en overige sectoren. De verplichtingen voor het monitoren van de uitstoot en het betalen van een CO2-prijs komen te liggen bij de brandstofleveranciers. 

Uitzonderingen

Bepaalde sectoren zijn uitgezonderd. Brandstoffen die geleverd worden aan:

  • Land- en bosbouw
  • Visserij
  • Scheepvaart
  • Spoor
  • Installaties die onder het al bestaande ETS vallen voor de grote industrie en energiebedrijven

Vallen niet onder het nieuwe ETS-2.

Aanmelden

Als u het aannemelijk acht dat, op basis van de bovenstaande informatie, uw bedrijf onder het ETS-2 gaat vallen, kunt u hier contactpersonen registreren bij de NEa. Contactpersonen zullen op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het ETS-2.

Verplichtingen

Brandstofleveranciers zullen verplicht worden om:

  • Een vergunning aan te vragen voor het leveren van brandstoffen die onder het nieuwe ETS-2 vallen;
  • Een monitoringsplan op te stellen waarin is beschreven hoe de emissies worden gemonitord;
  • Jaarlijks de CO2-emissies te rapporteren die samenhangen met het verbruik van de geleverde brandstoffen en deze te laten verifiëren;
  • Jaarlijks emissierechten in te leveren voor de gerapporteerde hoeveelheid emissies.

De beschikbare rechten worden vanaf 2027 geveild.

Vanaf 2028 is het ETS-2 in volle omvang in werking. De nalevingscyclus ziet er dan als volgt uit:

Beeld: ©NEa

Het nieuwe ETS treedt in 2027 in werking maar start in 2025 al met verplichtingen om de emissies te monitoren. Dit betekent dat brandstofleveranciers vóór 1 januari 2025 in het bezit moeten zijn van een emissievergunning. Om deze vergunning te verkrijgen zullen zij een monitoringsplan moeten opstellen waarin is beschreven hoe de emissie van de geleverde brandstoffen worden bepaald. Dit betekent dat de brandstofleveranciers in de 2e helft van 2024 een aanvraag voor een vergunning bij de NEa moeten indienen. Hiervoor zal in 2024 het emissiehandelsportaal (EHP) van de NEa worden opgesteld waarin de aanvraag kan worden ingediend.

Tijdlijn

Wetgeving

Het ETS-2 is gebaseerd op een Europese richtlijn die nog moet worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De bedoeling is dat deze wetgeving per 1 januari 2024 van kracht wordt.

Daarnaast moet er in de EU een verordening worden vastgesteld waarin geharmoniseerde regels voor de monitoring, rapportage en verificatie worden vastgesteld. Op basis hiervan stellen de brandstofleveranciers hun monitoringsplannen op. Deze verordening zal eind 2023 worden gepubliceerd.