Algemene informatie IME

De Inframarginale elektriciteitsheffing verplicht Europese lidstaten om vanaf 1 december 2022 zeven maanden lang de opbrengsten van elektriciteitsproducenten te plafonneren. Het Kabinet heeft de Tweede Kamer op 30 november 2022 over de uitvoering in Nederland geïnformeerd. De opbrengsten van de heffing worden geïnvesteerd in het betaalbaarder maken van de energierekening voor huishoudens en bedrijven. Voor Nederland wordt hiermee een deel van het prijsplafond gefinancierd.

Plafond

Nederland zet het plafond op € 130 per MWh, uitgezonderd projecten met een subsidie die hierboven ligt, daarvoor geldt de hoogte van de subsidie. De heffing geldt voor producenten die een productievermogen vanaf 1 MW hebben. Dit komt overeen met ongeveer 3.000 zonnepanelen of één grote windmolen. Naar verwachting zullen zo’n 1.500 productie-installaties onder de heffing komen te vallen. Voor elektriciteitsopwekking uit biomassa geldt vanwege de hogere biomassaprijzen een plafond van € 240 per MWh en voor biogas van € 285/MWh.

Voor kolencentrales geldt een flexibel plafond. Zolang de kolen- en ETS-prijzen laag zijn, is het plafond gelijk aan de heffing voor alle elektriciteitsproducenten. Echter, wanneer de kosten voor kolen- en ETS-prijzen hoog zijn, is het plafond voor kolencentrales hoger. Zo voorkomen we dat de kolencentrales als gevolg van deze tijdelijke heffing stoppen met produceren. Dit zou haaks staan op het recente besluit om de productiebeperking in te trekken.

Wetsvoorstel

De heffing gaat in per 1 december 2022. Omdat dit verplichte plafond niet aansluit bij bestaande wetgeving, wordt gewerkt aan een voorstel voor een zelfstandige uitvoeringswet. Dit betekent dat wanneer de wet af is, de wet terug moet werken tot 1 december 2022. Het wetsvoorstel is begin juli gepubliceerd: Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Uitvoering

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Belastingdienst zullen samen de heffing uitvoeren, met een adviserende rol van de ACM. De NEa is verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel en voor het toezicht. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het innen van het geld. De heffing zal voldaan worden via aangifte. Dit betekent dat de partijen zelf moeten berekenen of, en zo ja, hoeveel belasting zij schuldig zijn.

Vragen?

Voor meer informatie over de laatste stand van zaken over de inframarginale elektriciteitsheffing, verwijzen wij naar de Kamerbrief die 27 februari 2023 is verstuurd: Kamerbrief over stand van zaken inframarginale elektriciteitsheffing

Elektriciteitsproducenten die onder de heffing vallen zullen in het najaar van 2023 nader bericht krijgen over de precieze invulling van de heffing en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd.

Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u deze per e-mail sturen naar communicatie_imh@minezk.nl.