Bestuur

Het bestuur van de NEa bestaat uit 3 leden, benoemd door de staatssecretaris van EZK: Mark Bressers, Jolande Sap en Johan de Leeuw. Hieronder leest u meer over de bestuursleden, hun taken en verantwoordelijkheden.  

De bestuursleden van de NEa van links naar rechts: Johan de Leeuw, Jolande Sap, Mark Bressers
Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid; fotograaf Sjoerd van der Hucht

Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur neemt besluiten die samenhangen met de wettelijke taken van de NEa, zoals de vergunnings- en sanctiebesluiten, en is verantwoordelijk voor de besluiten van de NEa op grond van de Wet milieubeheer, zowel op het gebied van de handel in emissierechten (EU ETS) als op het hernieuwbare energie vervoer (titel 9.7). Ook houdt het bestuur toezicht op de kwaliteit van de voorbereiding van die besluiten. 

De openbare bestuursverslagen vindt u onder publicaties.

Wil je meer weten over de individuele bestuursleden? Volg dan de links hieronder:

Johan de Leeuw Jolande Sap Mark Bressers

Mandaat

  • In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019 is de Dienst NEa onder leiding van het bestuur in de organisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingebed. De Dienst is immers een agentschap van het ministerie van EZK.
  • In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging NEa 2021 wordt door de minister van EZK aan het bestuur van de NEa mandaat en volmacht verleend voor aangelegenheden die de organisatie van de Dienst NEa betreffen. Dit betreft in hoofdzaak een privaatrechtelijke volmacht.
  • In het Bestuursreglement NEa 2021 worden de verhoudingen en taakverdeling binnen het bestuur geregeld, waarin o.a. is opgenomen dat de directeur-bestuurder primair verantwoordelijk is voor de P&O-zaken.
  • In het Mandaat- en ondermandaatbesluit NEa 2021 wordt het mandaat aan de afdelingshoofden inzake het nemen van primaire besluiten verleend alsmede de bedrijfsvoeringstaken en P&O-verantwoordelijkheden worden doorgemandateerd.