Meldpunt

Als u signalen heeft over regelovertreding dan kunt u deze melden bij het meldpunt van de NEa. Als signaal kunt u denken aan waargenomen atypische transacties, onregelmatigheden in duurzaamheidsclaims of elk ander feit wat duidt op een bewust of onbewust omzeilen van de regels. Ook als u een vermoeden heeft, maar het niet zeker weet, kan het nuttig zijn om melding te doen.

Waarom Melden?

Preventie van niet naleving van de regels is een gezamenlijke opgave. Niet naleving is nadelig voor de sector; het brengt schade toe aan de maatschappelijke acceptatie van het duurzaamheids- en emissiehandelssysteem en schaadt een gelijk speelveld tussen bedrijven die zich aan de regels houden en bedrijven die bewust of onbewust de regels omzeilen. Daarnaast heeft regelovertreding een negatieve impact op de doelen van het duurzaamheids- en emissiehandelssysteem. Elk bedrijf in de keten, elke certificeerder & verificateur, elke schemabeheerder van een duurzaamheidssysteem en elke overige belanghebbende kan overtreding van regels signaleren. Uw melding kan fraude voorkomen.

Wat doen we met uw melding?

De NEa registreert en bekijkt alle meldingen die binnenkomen. Voordat we kunnen ingrijpen moeten we onderzoeken of een bedrijf echt de regels overtreedt. Uw melding helpt ons om te bepalen welke bedrijven we moeten onderzoeken. Als uit een onderzoek blijkt dat een bedrijf de regels overtreedt, dan ondernemen we de benodigde acties, zoals het nemen van een herstellende maatregel of het opleggen van een boete.

Daarnaast gebruikt de NEa alle meldingen voor risicoanalyse, zodat wij ons werk goed kunnen inrichten en afstemmen.

Hoort u nog van ons?

Wij nemen contact met u op als wij nadere informatie nodig hebben over uw melding. Let wel: mogelijkerwijs kan een andere publieke handhavingsinstantie ongewenste situaties effectiever aanpakken. In dat geval delen wij uw melding met deze instantie. Wij stellen u niet persoonlijk op de hoogte over het vervolg na uw melding.

N.b.: Digitaal melden is enkel mogelijk door gebruik te maken van het op onze site aangeboden meldformulier.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De NEa gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Daartoe heeft zij de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens: https://www.emissieautoriteit.nl/privacy