Missie en visie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de onafhankelijke nationale autoriteit voor de uitvoering van en het toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.

De NEa borgt dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS) of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie voor vervoer, voldoen aan hun verplichtingen. Hiertoe verleent de NEa vergunningen, faciliteert de NEa de handel in CO2-emissierechten en hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) en beheert de NEa het EU ETS-register en het Register Energie voor Vervoer.

De NEa is bovendien uitvoerder van de nationale CO2-heffing  en de minimum-CO2-prijs elektriciteitsopwekking en ziet toe op de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

De NEa heeft de status van baten-lastendienst (agentschap) onder het eigenaarschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur van de NEa daarentegen is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Het is de missie van de NEa om de onafhankelijke nationale autoriteit te zijn voor de uitvoering van en het toezicht op de bovengenoemde marktinstrumenten die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.


De NEa geeft hier ten eerste invulling aan door uitvoering te geven aan de marktinstrumenten. Om ervoor te zorgen dat bedrijven hun verplichtingen nakomen geeft de NEa voorlichting en hulpmiddelen aan bedrijven om de regelgeving omtrent de marktinstrument begrijpelijker en uitvoerbaarder te maken. Als toezichthouder ziet de NEa toe op de naleving en rapporteert daarover. Waar nodig handhaaft de NEa de verplichtingen door sancties zoals bestuurlijke boetes op te leggen. Als laatste geeft de NEa – gevraagd en ongevraagd – advies aan de markt en de overheid over behaalde resultaten, relevante ontwikkelingen en mogelijkheden tot verbetering.
De strategie van de NEa berust op 3 doelstellingen:

  1. De NEa is een toonaangevende autoriteit met trotse en deskundige medewerkers.
  2. Als excellente toezichthouder en uitvoerder levert de NEa een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.
  3. De NEa is een betrouwbare, professionele en toekomstbestendige organisatie, waaraan de overheid belangrijke taken kan toevertrouwen.