Monitoring emissies ETS-2 en het emissieverslag

Brandstofleveranciers die onder het ETS-2 vallen moeten vanaf 2025 hun CO2-uitstoot monitoren en jaarlijks rapporteren aan de NEa. Op deze pagina staat meer informatie over hoe ETS-2 deelnemer hun jaarlijkse emissies moeten vaststellen. 

Monitoringsplan

Brandstofleveranciers moeten een monitoringsplan opstellen, waarin wordt vastgelegd hoe de CO2-uitstoot van de brandstoffen die binnen de scope van het ETS-2 vallen wordt bepaald. Dit monitoringsplan moet worden goedgekeurd door de NEa. Als de Nea het monitoringsplan niet kan goedkeuren, dan krijgt de brandstofleverancier geen emissievergunning. De brandstofleverancier mag dan vanaf 1 januari 2025 geen brandstoffen meer leveren.

De regels voor het monitoringsplan en de rapportage zijn vastgelegd in de monitorings- en rapportageverordening (MRV). De meest recente geconsolideerde versie van de MRV vind u hier en de wijzigingen van de MRV van oktober 2023 zijn hier te vinden. 

Bepalen emissies

Op hoofdlijnen moeten de emissies als volgt worden bepaald:

  • de emissies moeten worden vastgesteld met een berekening op basis van de brandstoffen die worden geleverd voor eindverbruik aan de sectoren onder de scope van het ETS-2;
  • de emissies worden voor iedere brandstof berekend met de formule:
    brandstof x emissiefactor;
  • voor de brandstoffen worden in principe de standaardemissiefactoren toegepast (tCO2/eenheid brandstof);
  • duurzame (bio)brandstoffen die voldoen aan de criteria van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED)worden niet meegerekend in de emissies van een brandstofleverancier maar moeten wel gerapporteerd worden.

Meer uitleg over de monitoringsregels vindt u hier.

Het emissieverslag

Nadat het monitoringsplan is vastgesteld en de emissievergunning is verleend, moet elke ETS-2 deelnemer vanaf 2025 jaarlijks de CO2-emissies van geleverde brandstoffen rapporteren in het emissieverslag. Bij het opstellen van het emissieverslag moet het monitoringsplan worden gevolgd. Het emissieverslag moet worden geverifieerd door een geaccrediteerd verificateur.

Het eerste geverifieerde emissieverslag, waarin de emissies van 2025 worden gerapporteerd, moet begin 2026 worden ingediend. In het begin van 2025 moeten ETS-2 deelnemers een “historisch emissieverslag” indienen. Dit historisch emissieverslag bevat de emissies van het jaar 2024. Het verslag hoeft niet geverifieerd te zijn, en het toepassen van het monitoringsplan is ook nog niet verplicht. De Europese Commissie zal de gegevens uit de historisch emissieverslagen gebruiken voor de berekening van de maximale hoeveelheid emissierechten in ETS-2.