Overzicht HBE-soorten voor NTA8003-codes

Dit document bevat een overzicht met HBE-soorten en NTA8003-codes om te gebruiken bij het inboeken van gasvormige biobrandstof vanaf het leverjaar 2022. 

Inhoud van dit overzicht

Deze lijst geeft een overzicht van:

  • de NTA8003-codes van grondstoffen zoals gebruikt in het Vertogasregister en de garanties van oorsprong (Vertogascertificaten);
  • het HBE-soort dat wordt bijgeschreven in het Register Energie voor Vervoer (REV), na het inboeken van de gasvormige biobrandstof geproduceerd uit de gebruikte grondstof. 

Overzicht HBE-soorten voor NTA8003-codes

versie: januari 2023
Naam (NTA8003:2017) Soort HBE  Dubbeltellend 
200 - Biomassa uit land- en tuinbouw X
210 - Gras Conventioneel Nee
211 - Mengsel gras Conventioneel Nee
212 - Olifantsgras/ Miscanthus Geavanceerd Potentieel
213 - Bermgras Geavanceerd Potentieel
219 - Overig gras Conventioneel Nee
220 - Stro Geavanceerd Potentieel
221 - Mengsel stro Geavanceerd Potentieel
222 - Gerstestro Geavanceerd Potentieel
223 - Tarwestro Geavanceerd Potentieel
224 - Rijsthalm Geavanceerd Potentieel
225 - Hennep Geavanceerd Potentieel
226 - Overig stro Geavanceerd Potentieel
230 - Restproducten (doppen)  X
231 - Mengsel doppen  X
232 - Cacaodoppen Geavanceerd Potentieel
233 - Pindadoppen Geavanceerd Potentieel
234 - (Wal)noten Geavanceerd Potentieel
235 - Amandeldoppen Geavanceerd Potentieel
236 - Rijstvliezen Geavanceerd Potentieel
237 - Palmkernelshells (PKS) Geavanceerd Potentieel
239 - Overige doppen Overig Nee
240 - Gewassen  X
248 - Mengsel gewassen  X
241 - Mais Conventioneel Nee
242 - Granen  X
244 - Oliehoudende zaden  X
249 - Overige gewassen X
250 - Overige restproducten Overig** Nee
258 - Mengsel overige restproducten Conventioneel * Nee
251 - Veilingafval Geavanceerd Potentieel
252 - Tuinbouwafval Geavanceerd Potentieel
253 - Fruitteelt Overig Nee
254 - Bloembollenpelsel Geavanceerd Potentieel
255 - Akkerbouwafval Geavanceerd Potentieel
256 - Champost Geavanceerd Potentieel
259 - Overige restproducten X
300 - Mest Geavanceerd Potentieel
310 - Onbewerkte mest Geavanceerd Potentieel
311 - Mengsel mest Geavanceerd Potentieel
312 - Pluimveemest Geavanceerd Potentieel
313 - Rundermest Geavanceerd Potentieel
313 - Rundermest Geavanceerd Potentieel
314 - Varkensmest Geavanceerd Potentieel
315 - Paardenmest  Geavanceerd Potentieel
319 - Overige mestsoorten  Geavanceerd Potentieel
320 - Bewerkte mest  Geavanceerd Potentieel
321 - Uit mestvergisting (digestaat)  Geavanceerd Potentieel
322 - Uit co-vergisting mest (digestaat)  Geavanceerd Potentieel
329 - Uit overige bewerkingen  Geavanceerd Potentieel
400 - Slib Overig Nee
401 - Mengsel slib Overig Overig Nee
409 - Overig slib Overig Overig Nee
410 - Zuiveringsslib RWZI/AWZI Geavanceerd Potentieel
420 - RKG Geavanceerd Potentieel
430 - Slib door drinkwaterbereiding  Geavanceerd Potentieel
440 - Industrieel slib Overig Nee
441 - Mengsel industrieslib  Overig Nee
442 - Papierslib uit de papier en kartonindustrie Overig Nee
443 - Waterzuiveringsslib (VGI en niet-VGI)  Geavanceerd Potentieel
444 - Productieslib Overig Nee Overig Nee
445 - Omegascreens  Geavanceerd Potentieel
446 - Putvetten en flotatieslib  Overig  Nee
449 - Overig industrieslib Overig Nee
500 - Biomassa uit de industrie  X
510 - Reststoffen uit de biodiesel-/ethanol-industrie  X
511 - Mengsel reststoffen uit de biodiesel-/ethanol industrie  X
512 - Glycerine - glycol Overig * Nee
513 - Oliezadenmeel/schroot-koek Conventioneel Nee
514 - Black liquor Geavanceerd Potentieel
515 - Bleekaarde uit de biodiesel-/ ethanol-industrie  Geavanceerd Potentieel
516 - Bostel Conventioneel Nee
517 - Biodieselpitch Conventioneel Nee
518 - Overige residuen die vrijkomen bij de raffinage 
van bio - transportbrandstoffen
Conventioneel Nee
519 - Overige reststoffen uit de biodiesel-/ ethanol industrie X
520 - Schillen/vliezen/pitten VGI  X
521 - Mengsel schillen/vliezen/pitten x X
522 - Aardappelschillen Overig * Nee
523 - Rijstvliezen Geavanceerd Potentieel
524 - Olijven Overig Nee Overig Nee
525 - Palmkernelshells (PKS)  Geavanceerd Potentieel
529 - Overige schillen/ vliezen/ pitten Overig * Nee
530 - Pulp - VGI X
531 - Mengsel pulp Conventioneel Nee
532 - Suikerbereiding Conventioneel Nee
533 - Bietenpulp  Conventioneel Nee
534 - Graanspoeling  Conventioneel Nee
535 - Natte- vezel/ bostel  Conventioneel Nee
536 - Koffiepulp  Conventioneel Nee
539 - Overige pulp  Conventioneel Nee
540 - Reststoffen uit de oleochemie  X
541 - Mengsel reststoffen oleochemie  X
542 - Bleekaarde uit de oleochemie Geavanceerd Potentieel
543 - Destillatie residuen  Overig Nee
544 - Actieve kool van biomassa Overig Nee
545 - Dierlijke olieën en vetten na hydrogenatie Overig Nee
549 - Overige reststoffen uit de oleochemie  X
550 - Pure plantaardige vetten en olieën - VGI  X
551 - Mengsel plantaardige oliën  X
552 - Zonnebloemolie  Conventioneel Nee
553 - Koolzaadolie  Conventioneel Nee
554 - Palmolie  X
555 - Sojaolie  X
556 - Jatropha olie  Conventioneel Nee
557 - Olie uit Afrikaanse bolletjesknol (Crambe 
abyssinica)
Conventioneel Nee
559 - Overige plantaardige oliën X
560 - Dierlijke vetten en olieën - VGI  X
561 - Mengsel dierlijke vetten en oliën  Bijlage IX-B Potentieel
562 - Visolie Overig Nee
563 - Rundervet, varkensvet, pluimveevet en 
vetzuren

 
Bijlage IX-B Potentieel
569 - Overige dierlijke vetten  Bijlage IX-B Potentieel
570 - Gebruikte vetten en oliën - VGI  Bijlage IX-B Potentieel
571 - Mengsel gebruikte vetten en oliën  Bijlage IX-B Potentieel
572 - Gebruikte frituurvetten en oliën Bijlage IX-B Potentieel
579 - Overige gebruikte vetten en oliën Bijlage IX-B Potentieel
580 - Overig - VGI  X
581 - Mengsel reststoffen VGI  X
582 - Frisdrank en licht alcoholische dranken 
ongeschikt voor menselijke consumptie
Overig Nee
583 - Zuivelproducten en voedingsmiddelen 
ongeschikt voor menselijke consumptie
Overig * Nee
584 - Oliezadenmeel, cake of schrootresidu van 
vetten en oliën
Overig Nee
585 - Diermeel Overig Nee
586 - Slachtafval Overig * Nee
587 - Vetzuren die vrijkomen bij de raffinage van 
oliën
Conventioneel Nee
588 - Bleekaarde uit de VGI Geavanceerd Potentieel
589 - Overig  X
590 - Reststoffen overige industrieën  X
591 - Mengsel overige reststoffen  X
592 - Bleekaarde uit overige industrieën Geavanceerd Potentieel
593 - Biochar  Overig Nee
594 - Vloeibare restromen uit de papierindustrie, 
waaronder lignine
Overig Nee
595 - Reststoffen die vrijkomen uit bioraffinage  X
599 - Overige restromen uit overige industrieën  X
600 - Organisch afval uit huishoudens en bedrijven 
(HDO)

 
Geavanceerd Potentieel
610 - Organisch afval huishoudens (GFT)  Geavanceerd Potentieel
620 - Organisch afval bedrijven (HDO-afval)  Geavanceerd Potentieel
621 - Swill: (gekookt) keukenafval en etensresten Geavanceerd Potentieel

622 - Biologisch afbreekbare monostromen

Geavanceerd Potentieel
629 - Overig organisch bedrijfsafval  Geavanceerd Potentieel
630 - Organische natte fractie (ONF) Geavanceerd Potentieel
700 - Overig  X

701 - Mengsel overig

X
709 - Overig  X
710 - Oud papier Overig Nee
720 - Textiel X
721 - Textiel met minder dan 1 massa % kunststof  X
729 - Textiel met kunststof  X

* Grondstoffen waarvan het NTA8003-label niet evident is te linken aan materiaal dat is benoemd in Annex IX, deel A van de Europese richtlijn hernieuwbare energie of in bijlage 5 van de regeling energie vervoer, komt volgens deze lijst slechts in aanmerking voor HBE-Overig of HBE-Conventioneel. In de praktijkgevallen waarvan de NEa weet dat achter het NTA8003 een potentieel geavanceerd en dubbeltellend materiaal kan schuilgaan, staat een (*). Inboeking van deze materialen kan met een bijpassende dubbeltellingsverklaring alsnog leiden tot HBE-Geavanceerd en dubbeltelling. Als u materialen wilt inzetten waarvoor de NEa deze mogelijkheid ook moet overwegen, dan horen wij dat graag van u.

Niet inboekbaar in het register energie voor vervoer (REV)
** 250 – Overige restproducten is in het REV de overkoepelende naam voor een aantal van de onderliggende grondstoffen. Voor leveringen vanaf 2020 zal deze niet meer gebruikt kunnen worden en zal er per onderliggende grondstof ingeboekt moeten worden.

Grondstoffen toevoegen aan REV

De grondstoffen op deze lijst worden pas aan het REV toegevoegd na aanvraag via info@emissieautoriteit.nl.