Ketenanalyse biodiesel

De ‘Ketenanalyse biodiesel’ geeft inzicht in ketens voor biobrandstoffen die diesel (deels) kunnen vervangen. En de ketens voor biobrandstoffen voor de scheepvaart (maritieme brandstoffen en geraffineerde oliën). Deze ketenanalyse richt zich op het identificeren van mogelijke risico’s op fouten en fraude met duurzaamheids-informatie. Het beschrijft bestaande systemen en mogelijkheden tot aanvullende maatregelen om deze risico’s te beheersen. En er zijn aanbevelingen voor het toezicht van de NEa. 

Jaarverplichting

De Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2) stelt eisen aan de duurzaamheid van biomassa die wordt gebruikt voor de productie van vloeibare biobrandstoffen. Vloeibare biobrandstoffen tellen mee om aan de jaarverplichting te kunnen voldoen. De jaarverplichting is het jaarlijks toenemend verplichte aandeel hernieuwbare energie van de uitgeslagen brandstofleveringen van een bedrijf. Alleen wanneer de duurzaamheid is aangetoond mag de biobrandstof meetellen voor jaarverplichting.

Aantoonbaar duurzaam

Duurzaamheidsinformatie, over het ontstaan van de grondstof tot levering van de biobrandstof, toont aan of een biobrandstof duurzaam is. Gedurende het proces van oorsprong tot levering zijn er verschillende momenten die kunnen leiden tot risico's op fouten en fraude. Een gevolg hiervan kan zijn dat biobrandstoffen als hernieuwbaar worden ingeboekt terwijl deze niet aan (alle) duurzaamheidseisen voldoen. Om dit te voorkomen moet de betrokken keten altijd de duurzaamheidsinformatie van een biobrandstof meeleveren. 

Rol van de NEa

De NEa heeft sinds 1 januari 2022 de bevoegdheid om toezicht te houden op in Nederland gevestigde en gecertificeerde partijen in de biobrandstof ketens. Dit toezicht vindt plaats naast het private toezicht via certificatieschema’s. De NEa voert dit toezicht risicogestuurd uit. Om dit te kunnen doen is meer inzicht nodig in de relevante biobrandstof ketens en de mogelijke risico’s die daarbinnen een rol spelen.

Daarom heeft de NEa een analyse laten uitvoeren naar deze ketens en haar risico’s en tevens gevraagd naar aanbevelingen voor het risicogestuurde toezicht. De NEa zal de resultaten uit deze analyse gebruiken bij de inrichting van het toezicht.