Toezicht hernieuwbare Energie voor Vervoer

De NEa heeft naast het informeren over en faciliteren van de systematiek Energie voor Vervoer tevens als taak toezicht te houden op de naleving van de regelgeving.

Belang van toezicht

Toezicht is belangrijk om: 

  • zeker te zijn dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie in het vervoer echt zijn behaald;
  • voor een gelijk speelveld;
  • voor het vertrouwen in het systeem.

Daarom is toezicht ook voor bedrijven belangrijk. Als u een toezichtsbezoek krijgt, kunt u aantonen dat u daadwerkelijk heeft voldaan aan uw verplichtingen dan wel dat inboekingen werkelijk gerechtvaardigd zijn.

Indien bij het toezicht significante tekortkomingen worden aangetroffen worden deze hersteld zodat de verkregen Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's) daadwerkelijk de hiervoor geleverde inspanning vertegenwoordigen. Dat is essentieel voor het vertrouwen in het systeem waar HBE's ook werkelijk staan voor vergroening in vervoer.

Risico gericht

De NEa voert haar toezicht risico gericht uit. Dit betekent dat de NEa haar inspecteurs inzet waar het risico op een overtreding van de wet- en regelgeving het grootste is. Voor het maken van een risico-inschatting, analyseert de NEa bedrijfsactiviteiten, bestudeert zij signalen en raadpleegt zij relevante interne en externe informatiebronnen. Daarbij steunt de NEa voor zover mogelijk op toezicht door andere bevoegde instanties zoals de Belastingdienst.

Naleving wettelijke eisen

De NEa streeft naar een zo hoog mogelijke naleving van wet- en regelgeving, tegen een zo laag mogelijke last voor bedrijven.

Als toezichthouder is de NEa ook gerechtigd om te handhaven. Indien de NEa tijdens een inspectie bij een bedrijf constateert dat de naleving niet op orde is, dan kan de NEa de levering tot eindverbruik ambtshalve vaststellen. Los daarvan kan de NEa eventueel ook een bestuurlijke boete of andere maatregelen opleggen.