Verbeterrapportages

Bedrijven die deelnemen aan het EU ETS dienen een effectief controlesysteem te hebben dat de correctheid van de emissiemonitoring borgt. Bedrijven zijn verantwoordelijk om de doeltreffendheid van dit systeem periodiek te toetsen en hebben een doorlopende verplichting om de monitoringssystematiek te verbeteren. Een onderdeel van controlesysteem is de verbeterrapportage.

Wat is een verbeterraportage?

Een verbeterrapportage is een verslag waarin u aangeeft welke verbeteringen worden doorgevoerd aan de monitoringssystematiek en op welke termijn. Door middel van de verbeterrapportage stemt u met de NEa af welke verbeteringen u gaat doorvoeren aan de monitoring van emissies om aan uw verplichtingen te voldoen. Deze verplichting kan voortvloeien uit bevindingen van de verificateur, het niet voldoen aan de vereiste nauwkeurigheidsniveaus (tiers) of wanneer u gebruikmaakt van een fall-back-methode. Ook als u besluit geen verbeteringen door te voeren, zult u dit moeten onderbouwen.

Wanneer is een verbeterrapportage verplicht?

De verplichting en vereisten van een verbeterrapportage volgt uit de Europese Verordening voor de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen (EU ETS MRV), specifiek artikel 69. Het indienen van een verbeterrapportage is verplicht in de volgende twee situaties:

  1. Een verbeterrapportage naar aanleiding van verificatie is verplicht als de verificateur opmerkingen heeft gemaakt in het verificatierapport van een emissieverslag. Als u deze opmerkingen niet direct kunt doorvoeren in het monitoringsplan, dient u een verbeterrapportage in. Dit is een jaarlijkse verplichting.
  2. De periodieke verbeterrapportage is verplicht als een bedrijf niet voldoet aan de vereiste nauwkeurigheidsniveaus (tiers) of gebruikmaakt van een fall-back-methode. De termijn waarop deze verplichting geldt hangt af van de installatie categorie.

De deadline voor het indienen van een verbeterrapportage naar aanleiding van verificatie en/of een periodieke verbeterrapportage is normaliter 30 juni. Voor 2023 is besloten deze te verruimen naar 30 september 2023.

Hieronder staat hoe u kunt bepalen of u in een bepaald jaar een verbeterrapportage moet indienen en welke procedures u daarbij moet volgen.

Format en indienen verbeterrapportage

U kunt de verbeterrapportage indienen via het Emissiehandelsportaal (EHP). Hiervoor hoeft u geen document te downloaden, het verplichte format is opgenomen in het EHP. Dit format is zowel voor de periodieke verbeterrapportage als een verbeterrapportage naar aanleiding van de verificatie. Bedrijven die beide rapportages moeten opstellen, worden verzocht dit als losse zaken in te dienen.

De deadline voor het indienen van een verbeterrapportage naar aanleiding van verificatie en/of een periodieke verbeterrapportage is 30 september 2023.