CO2-efficiëntie Nederlandse industrie

De bedrijven in Nederland die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen stoten CO2 uit. Deze uitstoot wordt gemonitord en jaarlijks gerapporteerd aan de NEa. De totale uitstoot van de industrie geeft geen inzage in hoe efficiënt of 'duurzaam' de industrie produceert. Een bedrijf kan minder CO2 gaan uitstoten omdat het geïnvesteerd heeft in een duurzamer productieproces, maar ook omdat het minder producten is gaan maken. De CO2-effciëntie van een bedrijf wordt bepaald door de uitgestoten hoeveelheid CO2 per vaste hoeveelheid product of verbruikte energie te berekenen. Bijvoorbeeld, hoeveel ton CO2 een bedrijf uitstoot per geproduceerde ton staal of per verbruikte terajoul energie.

EU ETS benchmarks

Een EU ETS benchmark is een maatstaf voor de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het productieproces van de vaste hoeveelheid van een specifiek product (ton CO2 per ton geproduceerd product). De huidige benchmarks zijn op 12 maart 2021 vastgesteld door de Europese Commissie. Deze benchmarks gelden voor de periode 2021-2025.

De benchmarks zijn vastgesteld op basis van gegevens die zijn aangeleverd in 2018. Deze gegevens heeft de Commissie gebruikt om de 10% meest CO2-efficiënt presterende installaties in een bedrijfstak te identificeren. De best presterende installaties zijn hier dus de installaties met de laagste CO2-uitstoot per ton product. De benchmark voor een bepaalde sector is gebaseerd op de gemiddelde prestatie van de beste 10% installaties in die sector. 

Deze benchmarkwaarden zijn van belang omdat ze de basis vormen voor de verdeling van de gratis ETS-rechten. Bedrijven die op benchmarkniveau produceren krijgen bijna al hun emissierechten gratis. Als een bedrijf ver onder benchmarkniveau produceert zal het juist veel emissierechten moeten aankopen. Op deze manier krijgt CO2-uitstoot een prijs en stimuleert het EU ETS innovatie en schonere productieprocessen. 

Onderzoek

Alle Nederlandse bedrijven die gratis emissierechten ontvangen binnen het EU ETS moeten ieder jaar geverifieerde gegevens over hun CO2-uitstoot en productie aanleveren bij de NEa. Op basis van deze gegevens kan onderzocht worden wat de CO2-efficiëntie is van de Nederlandse industrie en kan de bepaald worden wat de ontwikkeling is van de Nederlandse industrie ten opzichte van de benchmarks.

Meer informatie over hoe deze cijfers bepaald worden kunt u vinden dit document.

Betekenis van de cijfers

Voor de relatieve prestatie van de Nederlandse industrie ten opzichte van de benchmarkwaarden is voor elke installatie de benchmarkemissie bij de opgegeven productiecijfers vergeleken met de daadwerkelijke CO2-emissie van de installatie.

De volgende situaties gelden dan:

  • Als een installatie net zoveel CO2 emitteert als de benchmark, is de relatieve prestatie ten opzichte van de benchmark 0%.
  • Indien de installatie 2 keer zoveel CO2 emitteert als de benchmark, is de relatieve prestatie ten opzichte van de benchmark -50%.
  • Als de installatie de helft uitstoot in vergelijking met de benchmark, is de relatieve prestatie ten opzichte van de benchmark 100%.

Als een installatie beter presteert dan de benchmark is het percentage dus positief, bijvoorbeeld 25% en als een installatie slechter presteert dan de benchmark is het percentage negatief, bijvoorbeeld -25%.