Luchtvaart

Het Europese emissiehandelssysteem EU ETS is een beleidsinstrument van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU te verminderen. Het EU ETS omvat verschillende sectoren, waaronder de luchtvaart.

EU ETS

Het EU ETS voor de luchtvaart houdt in dat luchtvaartmaatschappijen die opereren binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verplicht zijn om emissierechten aan te schaffen voor de CO2-uitstoot die ze genereren. Vliegtuigexploitanten die onder het EU ETS vallen, zijn verplicht om een goedgekeurd monitoringplan te hebben voor het monitoren en rapporteren van jaarlijkse emissies. Elk jaar moeten vliegtuigexploitanten een emissierapport indienen en het equivalente aantal emissierechten inleveren. De Europese Commissie verdeelt vliegtuigexploitanten over verschillende lidstaten voor toezicht en handhaving binnen het EU ETS.

CORSIA

Daarnaast hebben vliegtuigexploitanten verplichtingen onder het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). CORSIA is een wereldwijd initiatief van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) om de koolstofuitstoot van internationale luchtvaartmaatschappijen te verminderen en te compenseren. CORSIA is ontworpen om de groei van de netto CO2-uitstoot van internationale burgerluchtvaart vanaf 2019 in te perken. Het plan omvat verschillende fases. Vliegtuigexploitanten met een Nederlandse AOC vallen onder het toezicht van de NEa voor CORSIA.

Fit for 55

Vanaf 1 januari 2024 treedt een herziening van de ETS-richtlijn in werking om de uitvoeringsmechanismen van zowel het EU ETS als CORSIA te harmoniseren onder de Europese Green Deal. Het doel is om tegen 2030 ten minste een netto vermindering van 55% van de broeikasgasemissies te bereiken.