Bij- en meestook vaste biomassa

Iedereen in Nederland die energie produceert uit vaste biomassa en in aanmerking komt om daarvoor SDE+ subsidie te ontvangen dient jaarlijks aan te tonen dat die vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Op de website van RVO vindt u terug voor welke groepen vaste biomassa deze duurzaamheidseisen van toepassing zijn. De NEa is aangewezen als publieke toezichthouder op de naleving van deze duurzaamheidseisen. 

Producenten van energie uit vaste biomassa kunnen alleen SDE+ subsidie ontvangen indien deze vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Zij tonen dit aan  door goedgekeurde certificatieschema’s en/of het verificatieprotocol te gebruiken. Erkende private conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) en verificateurs controleren de duurzaamheid van de vaste biomassa aan de hand van deze certificatieschema’s en/of verificatieprotocol.   

De rol van de NEa als publiek toezichthouder is om erop toe te zien dat CBI’s en verificateurs deze controle op duurzaamheid goed uitvoeren. De NEa zal haar toezichtstaken risico gebaseerd uitoefenen. Hiertoe zal de NEa informatie inwinnen bij CBI’s, accreditatie instellingen, houders van certificatie schema’s, toezichthouders in het buitenland en RVO.

Onderwerpen