Vormen van toezicht

De NEa kan verschillende vormen van toezicht uitvoeren.

Inspectie

Bij een inspectie controleert de NEa of een bedrijf de uitstoot monitort, registreert en rapporteert volgens het monitoringsplan dat het heeft opgesteld. De inspectie bestaat uit een administratief onderzoek waarbij wordt gekeken naar meetrapporten, het emissieregistratiesysteem en de data- en kwaliteitsmanagementsystemen. Dit wordt vaak gecombineerd met een rondgang door het bedrijf naar het installatiepark en de meetvoorzieningen.

Om de samenhang van het datamanagementsysteem te onderzoeken voert de NEa bijna altijd een datatrail uit. Ook de toewijzing van gratis emissierechten en de onderliggende informatie kunnen onderdeel uitmaken van de inspectie.

De reikwijdte van de inspectie hangt af van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Kleine bedrijven kan een inspecteur vaak in één keer helemaal onderzoeken. Maar bij grote bedrijven kan een inspecteur per inspectie maar een deel van de fysieke installaties of brandstofstromen controleren. Bij grote bedrijven wordt daarom meestal een meerjarenprogramma opgesteld voor de inspecties.

Nader onderzoek emissieverslag

Elk jaar doet de NEa bij een steekproef van bedrijven nader onderzoek naar hun emissieverslagen. De inspecteur bezoekt deze bedrijven voor een gegevenscontrole en bekijkt de informatie die heeft geleid tot de rapportage in het emissieverslag. Soms combineert een inspecteur dit onderzoek met een reguliere inspectie.

Toezicht bij kalibratie- en verificatiemetingen

Bedrijven zijn verplicht om kalibratie- en verificatiemetingen ten minste 2 weken van tevoren te melden bij de NEa (zie Meldingen emissiemetingen). De NEa wil namelijk aanwezig kunnen zijn bij deze metingen. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer of de metingen plaatsvinden op basis van actuele bedrijfsgegevens en onder de juiste bedrijfsomstandigheden. De NEa gebruikt deze controle ook om toezicht te houden op de kwaliteit van de meetinstanties.

Hercontrole

Bedrijven moeten een overtreding binnen een redelijke termijn beëindigen. Tijdens een hercontrole bekijkt de NEa of de geconstateerde gebreken volgens de aanwijzingen zijn hersteld.

Thematische controle

Soms is op een onderdeel een thematische controle gewenst bij alle bedrijven of in bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld wanneer de NEa merkt dat naleving bij meer bedrijven niet in orde is of als bepaalde situaties of informatie onderzocht moeten worden.

Dieptecontrole

De NEa bezoekt jaarlijks op basis van een steekproef een aantal bedrijven voor een dieptecontrole. Bij een dieptecontrole controleert de inspecteur alle aspecten van het monitoringsplan (MP) en relevante onderdelen van de financiële administratie. Deze controle duurt enkele dagen, afhankelijk van de complexiteit en de mate waarin het MP is geïmplementeerd. Voorafgaand aan het bezoek krijgt het bedrijf een controle-opzet toegestuurd.