Certificaten

Vanaf 1 januari 2026 zijn CBAM-aangevers verplicht om de ingebedde emissie van de geïmporteerde CBAM-goederen af te dekken met CBAM-certificaten. Deze certificaten vertegenwoordigen de CO2 die is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde goederen. 1 certificaat staat daarbij gelijk aan 1 ton ingebedde CO2.

Aankoop CBAM-certificaten

CBAM-certificaten kunnen worden gekocht op een platform dat op dit moment nog ontwikkeld wordt door de Europese Commissie. Op dat platform kunnen CBAM-aangevers onbeperkt CBAM-certificaten kopen. De certificaten worden vervolgens gestort op de rekening van de CBAM-aangever in het CBAM-register. Op het moment dat een importeur een toelating als CBAM-aangever krijgt, krijgt hij ook een uniek rekeningnummer en toegang tot het CBAM-register.

Prijs CBAM-certificaten

De prijs van CBAM-certificaten wordt wekelijks door de Europese Commissie berekend en bekendgemaakt. De prijs hangt samen met de gemiddelde slotprijs van de veiling van emissierechten van de voorgaande week. Emissierechten worden op de veiling gekocht binnen het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) waar de grote industrie en energiebedrijven verplicht aan moeten deelnemen. De prijs die op de veiling tot stand komt voor een emissierecht gaat dus bepalen welke prijs betaald moet worden voor CBAM-certificaten. De prijs voor CBAM-certificaten kan dus per week verschillen.

Inleveren CBAM-certificaten

Als er in 2026 door een CBAM-aangever, CBAM-goederen worden geïmporteerd, moet hierover een CBAM-aangifte gedaan worden in 2027. In de CBAM-aangifte staat, onder andere, hoeveel ton CO2 er is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde goederen en een berekening van het aantal in te leveren CBAM-certificaten.

Op 31 mei van elk jaar, voor het eerst dus in 2027, moeten het aantal  CBAM-certificaten worden ingeleverd dat overeenstemt met  de CBAM-aangifte over het voorgaande kalenderjaar.

Ook moet een CBAM-aangever aan het einde van ieder kwartaal tenminste 80% van de ingebedde emissies afdekken met CBAM-certificaten. Om uit te rekenen hoeveel certificaten hij per kwartaal nodig heeft moet de CBAM-aangever gebruik maken van de standaardwaarden van de Europese Commissie voor het berekenen van de CO2-uitstoot.

Voorbeeld:
Importeur A (die is toegelaten als CBAM-aangever) voert 200 ton CBAM-goederen in. Dit doet importeur A in Q2 van 2026. Bij de productie van de goederen zou, volgens een berekening met standaardwaarden, 100 ton CO2 zijn uitgestoten.  Aan het einde van Q2 moet importeur A minstens 80 CBAM-certificaten op zijn rekening hebben staan in het CBAM-register (80% van de 100 ton CO2).

Importeur A voert in 2026 verder geen CBAM-goederen in. Uiterlijk op 31 mei 2027 moet importeur A een CBAM-aangifte waarin de werkelijke ingebedde emissies gerapporteerd worden én voldoende certificaten inleveren.

Terugkoop van CBAM-certificaten

Als er na de inlevering van de CBAM-certificaten op uiterlijk 31 mei van elk jaar nog CBAM-certificaten op de rekening van de CBAM-aangever staan in het CBAM-register, kan de CBAM-aangever een verzoek indienen om deze certificaten terug te laten kopen door de Europese Commissie. Het terugkoopverzoek moet uiterlijk op 30 juni van elk jaar, waarin de CBAM-certificaten zijn ingeleverd, door de CBAM-aangever worden ingediend.

Het aantal CBAM-certificaten dat kan worden teruggekocht is beperkt tot 33% van het totale aantal CBAM-certificaten dat de CBAM-aangever in het vorige kalenderjaar heeft aangekocht.

Voorbeeld:
Importeur A heeft in 2026 150 CBAM-certificaten gekocht. Op 31 mei 2027 levert hij 100 CBAM-certificaten in, wat gelijk staat aan zijn CBAM-aangifte. Importeur A heeft dan nog 50 CBAM-certificaten op zijn rekening staan. Op 30 juni 2027 dient importeur A een terugkoopverzoek in. De Europese Commissie koopt nu maximaal 33% van het totaal aangekochte aantal certificaten in 2026 terug. Voor importeur A is dit 33% van 150 certificaten, wat uitkomt op 50 certificaten. Precies het aantal dat nog op rekening stond. Alle overgebleven rechten worden in dit geval dus teruggekocht door de Europese Commissie.

Annulering CBAM-certificaten

Certificaten die op de rekening van een CBAM-aangever in het CBAM-register staan en niet worden ingeleverd of worden terugverkocht, worden zonder verdere compensatie geannuleerd. De annulering kan worden opgeschort als het aantal in te leveren CBAM-certificaten wordt betwist.

De Europese Commissie moet nog nadere regels opstellen over hoe deze annulering precies in zijn werk gaat.