Overtreding inleverplicht

Bij overtreding van de inleverplicht (artikel 16.37 Wet milieubeheer) wordt een gefixeerde boete opgelegd van € 100 voor elke ton CO2 waarvoor niet tijdig een emissierecht is ingeleverd (zie artikel 18.16e lid 2 Wet milieubeheer). Het bedrag van € 100 per ton CO2 is in 2013 geïndexeerd (zie artikel 18.16e lid 3).

Het bestuur van de NEa hanteert voor de vaststelling van de (geharmoniseerde) Europese consumentenprijsindex de cijfers van Eurostat. Het bestuur past de zo vastgestelde cijfers toe in de volgende formule: € 100 x ton CO2 jaar X x HICP jaar X / HICP 2012.