Openbaarheid van gegevens

Bedrijven leveren veel informatie aan bij de NEa voor de jaarafsluiting in het kader van het EU-ETS en de nationale CO2-heffing. Hoe gaat de NEa hiermee om? En welke gegevens maakt de NEa openbaar?  

Publicatie van gegevens

De volgende informatie brengt de NEa actief naar buiten en is dus openbaar:

  • aantal toegewezen emissierechten per installatie (Dit betreft de toewijzing volgens het nationaal toewijzingsbesluit. Als gevolg van productiewijzingen kan de toewijzing wijzigen. Als dit het geval is wordt een wijzigingsbesluit vastgesteld; na inwerkingtreding artikel 3.3 lid 2 onder k van de Woo zal ook de gewijzigde toewijzing worden gepubliceerd.)
  • CO2-jaarvracht per installatie (zoals gerapporteerd voor het ETS en de CO2-heffing).
  • verplichte sancties voor het niet inleveren van emissierechten

CO2-emissie per brandstofstroom

Informatie over de CO2-emissie per brandstofstroom maakt de NEa niet actief openbaar, maar wordt in principe wel verstrekt aan derden als zij daarom verzoeken. Emissiegegevens zijn namelijk in het algemeen openbaar.

Milieu-informatie

Milieu-informatie kan vertrouwelijk blijven voor zover dit krachtens de Wet open overheid (artikel 5.1 lid 1 en 2) is geboden of gerechtvaardigd. Het gaat daarbij met name om bedrijfs- en fabricagegegevens en persoonsgegevens.

Overige informatie

De NEa beschouwt overige gegevens in het emissieverslag in beginsel als niet openbaar.

Protocol openbaarmaking emissiegegevens

De manier waarop de NEa met andere informatie uit het emissieverslag dan de totale jaarvracht omgaat, staat in het Protocol openbaarmaking emissieverslagen.