Openbaarheid van gegevens

Bedrijven leveren veel informatie aan bij de NEa voor de jaarafsluiting. Hoe gaat de NEa hiermee om? En welke gegevens maakt de NEa openbaar?  

Publicatie van gegevens

De volgende informatie brengt de NEa actief naar buiten en is dus openbaar:

  • aantal verleende emissierechten per bedrijf
  • broeikasgasemissie per bedrijf
  • verplichte sancties voor het niet inleveren van emissierechten

CO2-emissie per brandstofstroom

Informatie over de CO2-emissie per brandstofstroom maakt de NEa niet actief openbaar, maar wordt in principe wel verstrekt aan derden als zij daarom verzoeken. De NEa brengt het betrokken bedrijf per direct van een dergelijk verzoek op de hoogte. Daarbij neemt ze een termijn in acht om het bedrijf de gelegenheid te geven een voorlopige voorziening aan te vragen.

Overige gegevens

De NEa beschouwt alle overige gegevens in het emissieverslag als bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Hierbij gaat het niet om emissiegegevens, maar om de onderliggende gegevens per inrichting, per brandstofstroom of per installatie, zoals emissiefactoren, kentallen en energie- of brandstofverbruik.

Protocol openbaarmaking emissiegegevens

De manier waarop de NEa met onderliggende informatie uit het emissieverslag omgaat, staat in het Protocol openbaarmaking emissieverslagen. Het protocol komt voort uit de wet- en regelgeving en de uitspraken van de rechter in een beroepszaak die de NEa over dit onderwerp heeft gevoerd.