Inhoud CBAM-rapport

Importeurs van CBAM-goederen worden in de overgangsperiode verplicht om per kwartaal de emissies te rapporteren die zijn ontstaan bij de productie van deze goederen. Het CBAM-rapport wordt ingediend bij de Europese commissie.

Inhoud van het CBAM-rapport

In de CBAM-verordening is op hoofdlijnen vastgelegd welke informatie moet worden opgenomen in dit rapport. Het gaat om:

  1. De hoeveelheid CBAM-goederen, opgesplitst naar soort goederen en gespecificeerd per installatie in het land van oorsprong waar de goederen zijn geproduceerd;
  2. De werkelijke totale ingebedde emissies (ton CO2) per ton van iedere soort goederen. Dit zijn de emissies die op basis van primaire gegevens zijn berekend voor het specifieke productieproces van de ingevoerde goederen;
  3. De totale indirecte emissies. Dit zijn de emissies uit de opwekking van elektriciteit die wordt verbruikt tijdens het productieproces. Dit gaat ook om elektriciteit die buiten de productie-installatie is opgewekt;
  4. De koolstofprijs die geld voor ingebedde emissies in het land van oorsprong

Op 17 augustus 2023 publiceerde de Europese commissie nadere regels voor de gedetailleerde inhoud en de eisen aan het CBAM-rapport

Bepalen van emissies

In de regels is een EU-methode voor het bepalen van de emissies opgenomen en is beschreven welke parameters gerapporteerd moeten worden. De opgenomen EU-methode is vergelijkbaar met de wijze waarop de industrie in Europa de emissies rapporteert. Dit betekent dat voor elke categorie CBAM-goederen in detail wordt beschreven welke emissies meetellen en welke primaire gegevens moeten worden gebruikt voor de berekening van de directe en indirecte emissies. Primaire gegevens zijn bijvoorbeeld het brandstofverbruik en de emissiefactoren.

Een importeur van CBAM-goederen moet deze informatie verkrijgen van de producent van de goederen om het CBAM-rapport te kunnen opmaken. De Commissie heeft hulpmiddelen ontwikkeld om importeurs te helpen deze gegevens te verkrijgen, zie hieronder bij “Guidance documenten en communicatie”.  De Commissie gaat ook voorzien in leidraden, trainingsmateriaal en voorlichting om importeurs te helpen bij de rapportageverplichting.

Guidance documenten en communicatie

Voor de importeur en producent zijn door de EU guidance documenten gepubliceerd die informatie geven over CBAM en over de methodiek voor het bepalen van de ingebedde emissies en de rapportage.

Daarnaast heeft de commissie een communicatie template aangeboden dat importeurs kunnen gebruiken om informatie over emissies bij de producent op te halen. Die informatie hebben zijn nodig om aan de rapportageverplichting te kunnen voldoen. Het gebruik van dit template is niet verplicht maar kan de importeur helpen om de juiste informatie op te vragen.

Meer informatie bij de Europese Commissie

Een importeur rapporteert aan de Europese Commissie. De Commissie is ook de partij die de eisen aan de rapportages opstelt en daarover de regie voert. Zij ziet ook toe dat elke importeur tijdig rapporteert en controleert of de inhoud van de rapporten juist is. Meer informatie hierover zal vooral op de website van de Europese commissie te verkrijgen zijn.

Webinars en e-learning
De Europese commissie heeft voor de verschillende sectoren webinars ge-organiseren en organiseert e-learning cursussen. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de Europese commissie.