Vergunning intrekken

Wanneer een installatie niet meer voldoet aan de deelnamecriteria van het EU ETS, moet de vergunning worden ingetrokken. Bent u van mening dat uw bedrijf niet langer onder de reikwijdte valt van het ETS? Dan kunt u bij de NEa onder opgaaf van redenen een vormvrij verzoek indienen tot intrekken van de vergunning.

Verzoek tot intrekking vergunning

Het verzoek tot intrekking kunt u sturen naar info@emissieautoriteit.nl of per post naar:
Nederlandse Emissieautoriteit
Postbus 91503
2509 EC Den Haag

U kunt daarbij gebruikmaken van de standaardbrief.

Elk verzoek tot intrekking wordt door de NEa getoetst voordat de vergunning wordt ingetrokken. De NEa heeft een termijn van 4 maanden voor een inhoudelijke beoordeling en het doorlopen van de wettelijke procedures. Hoe lang de inhoudelijke beoordeling precies duurt, hangt sterk af van de kwaliteit en complexiteit van het verzoek. De vergunningsprocedure kan dus langer duren dan 4 maanden.

Het intrekken van de vergunning kan in principe per elke datum, dus ook een datum in het verleden. Over de periode tot aan de datum per wanneer de vergunning is ingetrokken moet het bedrijf nog wel een emissieverslag inleveren.

Als er gratis emissierechten aan het bedrijf zijn toegewezen, vervalt die toewijzing met ingang van het jaar dat volgt op de intrekking. De toewijzing voor het jaar van intrekking blijft dus in beginsel ongewijzigd en wordt niet gekort.

Meetellen van reserve-eenheden en opt-out