Verplichtingen ETS

Bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen. In onderstaand overzicht is de tijdlijn voor het monitoren van emissies en activiteiten beschreven.

Tijdlijn emissiehandel
©NEa

Vergunning en monitoring emissies

Bedrijven die onder EU ETS vallen moeten een emissievergunning aanvragen. Daarvoor moeten zij een monitoringsplan opstellen, waarin zij onderbouwen hoe zij hun uitstoot goed en conform de regels gaan bepalen. Bedrijven monitoren hun emissies gedurende het jaar in lijn met dit monitoringsplan. Als er zaken veranderen of afwijken van het monitoringsplan, moeten bedrijven die melden aan de NEa. Meer gedetailleerde informatie over de monitoring van emissies is terug te vinden in het webdossier “Monitoring emissies”.

Rekening openen

Nadat bedrijven een vergunning hebben gekregen, moeten zij een rekening aanvragen in het register.

Veranderingen in bedrijfs- en contactgegevens

Bedrijven moeten veranderingen van bedrijfs- of contactgegevens melden aan de NEa.

Verandering contactgegeven
Het is belangrijk dat veranderingen van bedrijfs- en contactgegevens zo spoedig mogelijk aan de NEa worden gemeld. Dit betreft veranderingen van:

  • de drijver (= vergunninghouder en rekeninghouder);
  • de naam van de installatie;
  • adresgegevens;
  • contactpersonen.

Let op: U kunt zelf de contactgegevens wijzigingen en/of contactperso(o)n(en) vervangen in het NEa-loket.


Veranderingen rekeningbevoegden
Bij veranderingen van de drijver of contactpersonen van een installatie, veranderen mogelijk ook de rekeningbevoegden. Rekeningbevoegden beheren de rekening met de emissierechten. Hiervoor zijn aparte formulieren, zie hiervoor pagina CO2-register.

Toewijzing gratis emissierechten (monitoring activiteiten)

Bedrijven die in aanmerking komen voor het aanvragen van gratis emissierechten, moeten ook aan de verplichtingen van de tijdlijn monitoren van activiteiten voldoen. Hiervoor stellen zij een monitoringsmethodologieplan (MMP) op, waarin de methodologie is vastgelegd hoe de te rapporteren gegevens bepaald moeten worden voor het toewijzen van gratis emissierechten.

Bedrijven monitoren hun activiteiten en emissies per subinstallatie gedurende het jaar in lijn met dit MMP. Voor het monitoren van activiteiten is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het opstellen en het actueel houden van het monitoringsmethodologieplan, maar ook voor het melden van stopzettingen. Meer gedetailleerde informatie over het monitoren van activiteiten en het aanvragen van gratis emissierechten is terug te vinden in het webdossier “Toewijzing ETS 2021-2025”.

Rapportage en inleveren emissierechten (jaarafsluiting)

Elk voorjaar rapporteert ieder bedrijf in een geverifieerd emissieverslag de uitstoot van het afgelopen jaar bij de NEa. Daarnaast dienen zij, indien van toepassing, een geverifieerd activiteitsverslag in waar de activiteiten en emissies per subinstallatie van het afgelopen jaar gerapporteerd worden. Ook moet zij voldoende emissierechten inleveren om de uitstoot te vereffenen. Dit kunnen gratis rechten zijn, maar ook rechten die gekocht zijn op de markt of op veilingen.

De verplichting voor rapportage en inleveren van rechten vormen gezamenlijk de jaarafsluiting. Bevindingen van de verificateur kunnen leiden tot de verplichting voor een verbeterrapportage. Voor zowel het monitoren van emissies als het monitoren van activiteiten gelden verplichtingen in het kader van de jaarafsluiting. Meer gedetailleerde informatie over de jaarafsluiting is terug te vinden in het webdossier “Jaarafsluiting”.

Toezicht en handhaving

De NEa houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen door bedrijven. Bedrijven kunnen om die reden ook verwachten dat er inspecteurs langskomen. De NEa kan handhavend optreden als daar aanleiding toe is.