Hoogte jaarverplichting

De jaarverplichting is het jaarlijks toenemend verplichte aandeel hernieuwbare energie van de brandstofleveringen van een bedrijf.  De jaarverplichting wordt in HBE’s uitgedrukt. Om aan de jaarverplichting te voldoen moet een bedrijf tijdig voldoende HBE's van de juiste soort op rekening in het REV hebben staan.

Verplichte aandelen

Het verplichte aandeel hernieuwbare energie loopt in de loop der jaren op. Om aan de jaarverplichting te voldoen, moet een minimum aandeel geavanceerde biobrandstoffen (uit afval/residuen) worden ingezet en gelden er maximale aandelen voor de inzet van conventionele biobrandstoffen (van voedsel- en voedergewassen) en biobrandstoffen van gebruikte oliën en vetten (genoemd in bijlage IX, deel b van de Richtlijn hernieuwbare energie).

Onderstaande tabel geeft de verplichte aandelen, de subdoelen en limieten weer:

Verplichte aandelen, subdoelen en limieten
2023 2024 2025 2026* 2027* 2028* 2029* 2030*
Totaal HBE 18,9% 28,4% 29,4% 22,3% 23,6% 25,0% 26,5% 28,0%
Min. aandeel Geavanceerd 2,4% 2,9% 3,6% 4,2% 4,9% 5,6% 6,3% 7,0%
Max. aandeel Conventioneel 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
Max. aandeel IX b 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

*De jaarverplichting van 2026 en verder wordt opnieuw vastgesteld in het kader van de implementatie van RED-III.

Bovengenoemde aandelen zijn van toepassing op de energie-inhoud van de brandstoflleveringen die onder de reikwijdte van de jaarverplichting vallen: de “levering tot eindverbruik” (zie hieronder) . Bedrijven geven de levering tot eindverbruik op in liters. Voor de berekening van de hoogte van de jaarverplichting, wordt het opgegeven volume omgezet naar een hoeveelheid energie. Dit doet het REV automatisch aan de hand van de calorische onderwaarde van elke brandstof (afkomstig uit de Richtlijn hernieuwbare energie, of in geval van zware stookolie bepaald door het bedrijf zelf).

Jaarverplichting uitgedrukt in HBE's

De vermenigvuldiging van de verplichte aandelen met de energie-inhoud van de levering tot eindverbruik resulteert in een energiewaarde. Deze wordt vervolgens als jaarverplichting in Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE) uitgedrukt: tegenover elke berekende Gigajoule (GJ) moet één HBE staan. Eén HBE wordt verkregen als 1 gigajoule (GJ) hernieuwbare energie aan de Nederlandse (vervoers)markt is geleverd en ingeboekt in het REV.

Vanwege de subdoelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen en limieten voor conventionele biobrandstoffen en brandstoffen uit gebruikte vetten en oliën, wordt de jaarverplichting uitgedrukt in de vier soorten Hernieuwbare Brandstofeenheden: HBE Geavanceerd, HBE Conventioneel, HBE bijlage IXb  en HBE Overig. De grondstof van de biobrandstoffen en de soort ingeboekte hernieuwbare energie bepaalt de soort HBE die wordt gecreëerd.

Inzicht in hoogte verplichtingen

Een bedrijf kan vanaf mei in het REV inzicht verkrijgen in de hoogte van de verplichtingen van het lopende jaar. Dit doet zij door in het REV de te verwachte brandstofleveringen van het betreffende jaar op te voeren. Aan de hand van de opgevoerde brandstoffen, de verplichte aandelen en limieten voor de jaarverplichting en de HBE-reductiebijdrage berekent het REV het benodigde aantal HBE’s voor zowel de jaarverplichting als de reductieverplichting. Daarmee kan het bedrijf afleiden welke van de twee verplichtingen de grootste inspanning vraagt. Bedrijven kunnen dit inzien in het REV onder “indicatie jaar-/reductieverplichting” of “home”.

Bedrijven die nog geen toegang hebben tot het REV of al eerder inzicht in de hoogte van de verplichtingen willen, kunnen dat met behulp van dit  document. Door de te verwachten brandstofleveringen in te vullen krijgen zij daarvan een indicatie. (Let op! in het document staan de verplichte aandelen van 2022. Bij gebruik van dit document dienen deze gegevens geactualiseerd te worden aan de hand van de verplichte aandelen zoals vermeld op deze pagina).