HBE-reductiebijdrage 2024 vastgesteld op 49 kg per HBE

De NEa heeft voor het nalevingsjaar 2024 de HBE-reductiebijdrage vastgesteld op 49 kg CO2-eq per HBE. Bij deze reductiebijdrage is het aantal HBE’s dat ingeleverd moet worden voor de reductieverplichting lager dan voor de jaarverlichting. Hierdoor hoeven bedrijven met een gecombineerde jaar- en reductieverplichting geen extra HBE’s in te leveren.

Beeld: ©NEa

De jaarverplichting ziet toe op een toenemende inzet van hernieuwbare energie in vervoer. Daarnaast hebben de meeste brandstofleveranciers ook een verplichting om de broeikasgasintensiteit van de gebruikte brandstoffen te verlagen. Dit is de reductieverplichting. Sinds 2020 moeten bedrijven de gemiddelde ketenemissie van de gebruikte brandstoffen verminderen met 6% ten opzichte van 2010. Om te voldoen aan deze verplichting staan HBE’s niet alleen voor een hoeveelheid hernieuwbare energie, maar ook voor een hoeveelheid emissiereductie: de HBE-reductiebijdrage. De waarde hiervan wordt jaarlijks door de NEa vastgesteld. Op basis van de inboekgegevens over 2022 is de gemiddelde gerealiseerde reductie per HBE vastgesteld op 49 kg CO2-eq. Een uitgebreide beschrijving van de reductieverplichting en hoe bedrijven hier aan kunnen voldoen vindt u hier.

De NEa publiceert jaarlijks uiterlijk op 1 juli de HBE-reductiebijdrage voor het aankomende nalevingsjaar. Voor deze berekening gaat de NEa uit van de ketenemissiereductie van alle ingeboekte biobrandstoffen en elektriciteit en gegevens over beter fossiele brandstoffen (LNG, CNG, LPG) en deelt deze door het aantal bijgeschreven HBE’s. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving in 2022 rekent de NEa ook de emissiereductie van aan zeevaart geleverde biobrandstoffen mee. De cijfers voor de berekening worden gepubliceerd in de jaarlijkse Rapportage energie voor vervoer in Nederland.