Basisinformatie voor inboeken elektriciteit

Bedrijven die elektriciteit leveren aan vervoer in Nederland kunnen de leveringen onder voorwaarden inboeken op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Zij ontvangen daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) van de soort HBE overig (HBE-O).

Wie mag inboeken

Een inboeker moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Het is een onderneming (ingeschreven in de Nederlandse KvK) die elektriciteit levert aan vervoer (uitgezonderd spoor) in Nederland, én
 • het is een afnemer in de zin van de Elektriciteitswet, van een of meerdere aansluitingen waar elektriciteit aan vervoer wordt geleverd.

Wat mag ingeboekt worden

 • Alleen elektriciteit geleverd aan vervoer komt in aanmerking voor HBE’s;
  o     Elektriciteit geleverd aan spoor(voertuigen) komt niet in aanmerking voor HBE's;
  o    Elektriciteit geleverd aan mobiele machines, bouwkranen, landbouwvoertuigen etc. komt niet in aanmerking voor HBE's.
  o  Walstroom geleverd aan schepen komt wel in aanmerking voor HBE’s.
  o  Dokstroom geleverd aan luchtvaartuigen komt wel in aanmerking voor HBE’s.
 • Alleen het hernieuwbare deel van de geleverde elektriciteit wordt beloond met HBE’s;
 • Hoeveelheden zoals gemeten door een bemeterd leverpunt mogen ingeboekt worden. Een bemeterd leverpunt is een punt voor levering van elektriciteit, met een voertuigaansluiting en een meter die de hoeveelheid van de levering meet. In de praktijk zijn dit de verkoopmeters.

Bedrijven mogen elektriciteit inboeken die aan wegvoertuigen/binnenvaart is geleverd via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen van deze bedrijven op het elektriciteitsnet. Achter de aansluiting mag dus geen andere bestemming van de elektriciteit zijn dan elektrische voertuigen. Zij boeken de hoeveelheid elektriciteit (kWh) per aansluiting in, zoals gemeten door een of meerdere bemeterde leverpunten (verkoopmeters) achter de aansluiting.

In de praktijk kan het voorkomen dat een aansluiting niet exclusief bestemd is voor de levering van elektriciteit aan wegvoertuigen/binnenvaart. Dit geldt bijvoorbeeld als er ook verbruik plaatsvindt door een kantoor of winkel. Indien er geen sprake is van een aansluiting (of secundair allocatiepunt, zie hieronder), die exclusief voor vervoer bestemd is, worden er extra eisen gesteld aan het bemeterd leverpunt (verkoopmeter) in de laadpaal. Elk bemeterd leverpunt dient dan te beschikken over een MID-meter:

een geregeld meetinstrument als bedoeld in de Metrologiewet, voorzien van een geldige conformiteitbeoordeling en merktekens om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen.

HBE's voor hernieuwbaar deel

Alleen voor het hernieuwbare deel van de elektriciteit schrijft het register een aantal HBE’s bij. Voor leveringen van elektriciteit uit het net wordt het Nederlandse aandeel hernieuwbare elektriciteit (van twee jaar voor het leverjaar) gebruikt. Voor 2023 is dit percentage 30,4% en voor 2024 is het 39,9%.

In twee scenario’s kan de volledige (100%) levering van elektriciteit aan vervoer met HBE’s beloond worden:

 1. elektriciteit die op de leveringslocatie (op hetzelfde kadastrale adres) uit hernieuwbare bronnen opgewekt wordt en rechtstreeks aan vervoer is geleverd met behulp van een bemeterd leverpunt;
 2. elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, opgewekt op een andere locatie (adres), die met een directe lijn aan de leverlocatie is geleverd en met een bemeterd leverpunt aan vervoer geleverd is. De inboeker moet over een niet-net Garantie van Oorsprong (GvO) ter grootte van de inboeking beschikken, die naar de NEa overgemaakt dient te worden. Ook mag er voor de elektriciteit geen exploitatiesubsidie betaald zijn.

De inboeker moet altijd kunnen aantonen dat de hernieuwbare elektriciteit (al dan niet na tussenopslag in een accu) aan voertuigen is geleverd. Elektriciteit die terug geleverd is aan het net of aan andere installaties op de aansluiting is geleverd, kan niet ingeboekt worden.

Voor de berekening van het aantal HBE’s wordt een weegfactor 4 gebruikt, vanwege de energie-efficiëntie van elektrisch rijden. De berekening van het aantal HBE’s gebeurt automatisch in het REV. De formules zijn als volgt:

 • Aantal HBE-O voor leveringen uit het net (2023) = omvang levering in kWh * 0,0036 * 4 * 0,304
 • Aantal HBE-O voor 100% hernieuwbare elektriciteit = omvang levering in kWh * 0,0036 * 4

Algemene voorwaarden inboeken  

Het inboeken van elektriciteit is vrijwillig maar er komen wel verplichtingen bij kijken:

 • Ieder jaar moeten inboekingen (geregistreerde leveringen) geverifieerd worden door een geaccrediteerde verificateur. De kosten hiervoor zijn voor de inboeker.
 • Inspecteurs van de NEa zullen op inspectie komen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de verificatie, omdat een onderneming voor het eerst heeft ingeboekt, of op reguliere (periodieke) basis. Indien nodig kan de NEa handhavend optreden.
 • Inboekers moeten een goede administratie bijhouden, waarin de onderbouwing is te vinden van wat (per aansluiting) wordt ingeboekt, zoals factuur- en meetgegevens. De werkwijze voor het bepalen en controleren van de ingeboekte hoeveelheid moet hierin zijn vastgelegd.
 • De inboeker dient op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving (Wet milieubeheer 9.7; Besluit energie vervoer; Regeling energie vervoer).

Jaarafsluiting en spaarlimiet

 • Leveringen worden ingeboekt (geregistreerd) in het online Register Energie Vervoer (REV).
 • Ondernemingen kunnen leveringen gedaan in jaar X inboeken tot 1 maart van jaar X+1.
 • HBE’s worden direct bijgeschreven na inboeking. De inboeking kan dan niet meer aangepast worden.
 • Voor 1 mei moet elke inboeker over een inboekverificatieverklaring beschikken.
 • Op 1 mei vindt de jaarafsluiting plaats. HBE’s die boven de spaarlimiet vallen, vervallen.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de antwoorden op veelgestelde vragen over het inboeken van elektriciteit.